Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 

13/09/2012

Oslo, 31. August

Genuanceerde ellende.

Joachim Trier, het neefje van Lars Von maakt met Oslo, 31. August een feel-badmovie, die ondanks het heftige onderwerp niet meer kan verschillen van het werk van zijn oom. Waar Lars von Trier vaak op magistrale wijze met het botte bijltje hakt, daar is Oslo, 31. August subtiel en beheerst, met een ambigu einde waar nog over nagesproken kan worden.
Joachim Trier baseerde Oslo, 31. August op het boek "Le Feu Follet" van Pierre Drieu La Rochelle, dat eerder verfilmd werd door Louis Malle. Het boek beschrijft de laatste dag van een suïcidale jongeman die nog eenmaal al zijn vrienden bezoekt. Oslo, 31. August wijkt op een aantal kernpunten af van het bronmateriaal, met voornaamste kenmerk dat hoofdpersoon Anders niet enkel suïcidaal is, maar ook een ex-drugsverslaafde is. Het afkicken in de kliniek, waarvan hij tijdelijk verlof heeft, valt hem zwaar en zijn drugsverleden blijft hem als een schaduw achtervolgen.
 
Op de dag uit de titel bezoekt probeert Anders in zijn introductiescène zelfmoord te plegen, maar dit mislukt. Vervolgens is zijn missie om zichzelf op andere gedachten te brengen en bezoekt hij een aantal mensen uit zijn verleden. Die blijken echter allemaal net zo vast te zitten als hij, in andere verslavingen en gewoontes, en kunnen hem niet helpen. Joachim Trier schetst op uiterst subtiele wijze een gehele generatie die totaal ontworteld is. Mensen die vluchten uit de relatiesleur door met hun partner te playstationen in plaats van te praten. Die genot zoeken in excessen als drugs en alcohol. Die tijdschriften volschrijven met intellectuele visies op HBO-series en videogames, maar in het dagelijks leven hun onvrede nauwelijks onder woorden weten te brengen. Het is een confronterend beeld waar veel twintigers zich in zullen herkennen, maar waar Trier geen oordeel over velt.
 
Enkel in de openingsscène toont de regisseur enige bombast, waarbij op magistrale wijze het verleden van vele Oslo'ers geschetst wordt aan de hand van stockfootage en archiefbeelden. Dit generatiebeeld, vol geluk en menselijk contact, staat in sterk contrast met de kille relaties, en de afstandelijke regiebenadering die in de rest van de film naar voren komt. Enkel op momenten waarop Anders niet praat, zoals tijdens een nachtelijk ritje op de bagagedrager van een lief meisje, komt er geluk om de hoek kijken. Op deze momenten, waarop hij geen controle uitoefent of wil uitoefenen, kan hij zich laten meevoeren. Dat de excessen van de samenleving Anders uiteindelijk te veel zijn geworden, weet Trier op uitmuntende wijze te tonen. De laatste shots van de film zijn ambigu: hoopvol of troosteloos, afhankelijk van de state of mind van de kijker.


DVD

13/09/2012

Homescreen

16:9

Noors DD 5.1

Nederlands

Plaats uw reactie

dertoaera op 11/01/2019

Ìåòîäîí â Øàõòåðñêå
Ïðèãîòîâëåíèå ôåíà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ âèäåî
Çàêëàäêè ñòàô â Óñòü-êàòàâå
Éîøêàð-Îëà êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills - GREEN
Ñèíèé ëåä íàðêîòèê
Kaufen Sie Methamphetamin online
Ìàíóàë àêïï mdma
Çàêëàäêà ìäìà
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå êóïèòü çàêëàäêó Amphetamine
Ñïàéñ òðèï
Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè àê47 â Çåðíîãðàäå
Çàêëàäêè ñêîðîñòü êðèñòàëëû â Òîìñêå
Çàêëàäêè ãàøèø â Òóëå
GHB zum Verkauf online
Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Ýëåêòðîãîðñêå
Îáíàðóæåíèå ýôåäðèíà è ïñåâäîýôåäðèíà â ÁÀÄ
Êèìðû êóïèòü çàêëàäêó Ìåôåäðîí [ìåëêèå êàìíè/ìóêà] HQ
Çàêëàäêè êîëåñà
Ïñèõîäåëèêè ñâîèìè ðóêàìè
Áàëàáàíîâî êóïèòü êîêñ
×ëåí ïîñëå àìôåòàìèíà
Ìîñêâà Àýðîïîðò êóïèòü Ãåðîèí íàòóðàëüíûé
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Êàëèíèíñêå
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â ×åáîêñàðû
Kaufen Sie Ketamin billig online
Êðèñòàëû â Ïðèìîðñêå
Çàêëàäêà êîêàèí ìîñêâà
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Êèñåëåâñêå
Çàêëàäêè áîøêè â Íàðèìàíå
Äíåâíèê àìôåòàìèíîâîé íàðêîìàíêè
dertoaera op 11/01/2019

Êíèãè î ïàáëî ýñêîáàðå
Êóðåíèå ñê
Àìôåòàìèí âàíí Ìàíñèéñê Ñàðàíñê 4 ãàøèø ïîðîøêè ñïàéñ
Ãàøèø â Àçîâå
Äèàçåïàì íàðêîòèê
Kaufen Sie Ecstasy Pille online
Çàêëàäêè ãàøèø â Òóëå
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Áóòóðëèíîâêå
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Þãîðñêå
Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè àê47 â Íèæíåé Òóðå
Ñïàéñ ðîññûïü â Þõíîâ-2
Êóïèòü ôåíàìèí Êóðãàí
Çàêëàäêè ýêñòàçè â Íîãèíñêå
Wo man Ketamin online kauft
Êóïèòü Ìåôåäðîí Ïóùèíî
Ñîëü çàêëàäêà ìîñêâà
Íèêîëàé ãîëóáåâ îäèíöîâî
Ïåðâèòèí êóïèòü
Çàêëàäêè ïðîáíèêè òåëåãðàìì
Êóïèòü çàêëàäêè MDMA â Áåëåáåå
Êóïèòü mdma ýêñòàçè
Êóïèòü mdma â Îêóëîâêà
Çàêëàäêè áîøêè â Âûøíåì Âîëî÷êå
Íàðêîòèê ñïèäû
Wo kann ich Xanax kaufen?
Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Ýëåêòðîãîðñêå
Ñèíäðîì îòìåíû ãàøèøà
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Êîìñîìîëüñêå
Ñûêòûâêàð êóïèòü Ãàøèø [Soft Hash]
Êóïèòü ïîïïåðñ â ñòàâðîïîëå
dertoaera op 12/01/2019

Íåðåçèíîâñê êóïèòü êîêñ
Âîðîâñêîé æàðãîí, ïîèñê:
Çàêëàäêè ðåàãåíò â Ïîäïîðîæüå
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ùåëêèíî
Äàíèëîâ êóïèòü çàêëàäêó HQ Ãàøèø NO NAME
KAUFEN Sie SCHMERZ UND SCHLAFEN PILLEN ONLINE
Êóïèòü êîêàèí â ñïáå
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Áàëåå
Êóïèòü ìàðèõóàíà Ïåðìü
Çàêëàäêè òðàìàäîë âÍåìàíå
Ñêîðîñòü ñê
Êóïèòü áîøêè â Çàïîëÿðíûé
4 ìåòèëìåòêàòèíîí
Kaufen Sie Fentanyl Pillen online
Êàìåíü-íà-Îáè êóïèòü óñêîðèòåëü
Çàêëàäêè LSD â Áåëãîðîäå
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Àëóøòå
Àìôåòàìèí êóðèòü ìîæíî
Ãàøèø çàêëàäêè
Ãäê ýëüòà åëåö
Êóðèòåëüíûå ñìåñè ñïàéñ êóïèòü â ìîñêâå
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Êàëèíèíñêå
Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Îçåðû
Ñïàéñ ðîññûïü â Êóâàíäûêå
Wo kaufen Sie Vimax Pillen
Çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Çåðíîãðàäå
Êèìðû êóïèòü çàêëàäêó Ìåôåäðîí [ìåëêèå êàìíè/ìóêà] HQ
Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Îðåíáóðãå
Ïåðåäîçèðîâêà ìåôåäðîíîì
Ñàëüâèíîðèí à
dertoaera op 12/01/2019

Àìôåòàìèí ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ
Ïèòåð àìôåòàìèí
Ãäå êóïèòü ìàðèõóàíó â ãðóçèè
Êóïèòü çàêëàäêè â Õèìêè
Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Îðåíáóðãå
Wie bekomme ich pure mdma?
Àôãàíñêàÿ àíàøà
Êóïèòü Áåëåíüêèé Íèæíåâàðòîâñê
Êóïèòü Àìôåòàìèí Çàèíñê
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Ïëàâñêå
Ñîñíîâîáîðñê êóïèòü çàêëàäêó HQ Ãàøèø
Çàêëàäêè øèøêè â Ñàðàïóëå
Êóïèòü ñïàéñ ñïá
Kaufen Sie reines Kristall Meth Online
Âûòåãðà êóïèòü áîøêè
Êóïèòü Ìåôåäðîí Ïèîíåðñêèé
Áèîãðàôèÿ âëàäèìèðà âûñîöêîãî êðàòêîå ñîäåðæàíèå
Êóïèòü Áóòèê Êñòîâî
Áåíòëè ýêñòàçè
Êóïèòü Ýêñòàçè ËÑÄ Ìàðêè Ãðèáû ãàëëþöèíîãåííûå Óôà
Ñòàô â Êîëîìíå
Äîá Êóïèòü Çàêëàäêè Ñî÷è
Íàðêîòèêè êóïèòü îòâåòû ìàèë
Ñïàéñ ðîññûïü â Þõíîâ-2
Kaufen Sie Pentedrone Kristalle online
Çàêëàäêè ãåðîèíà ïî ðàéîíàì
Êóïèòü Ìåòàäîí Êðàñíîäàð
Ëåãàë ðô
Âåðõíÿÿ Ïûøìà êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí Ñóïåð Êà÷åñòâà [Ecuador]
Áóòèðàò âîäà
dertoaera op 12/01/2019

Ïîðîøîê ôåíèêñ öåíà
Åìêîñòè è ãîðøêè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìàðèõóàíû
Êóïèòü ìàðèõóàíó Àñòðàõàíü
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ñâîáîäíîì
Êóïèòü Ìåë Âûñîêîâñê
Bestellen Sie Methamphetamin online
ÊÓÏÈÒÜ ÁÎØÊÈ ÃÀØÈØ ÌÀÐÈÕÓÀÍÓ CÀÌÀÐÀ ÇÀÊËÀÄÊÈ
Áèîãðàôèÿ âëàäèìèðà âûñîöêîãî êðàòêîå ñîäåðæàíèå
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Ñàêèîñïàðèâàåòñÿ
Êóïèòü Øèøêè àê47 â ßðîâîå
Êóïèòü Ëÿïêà Ìöåíñê
Ïîïåðñû êóïèòü â êðàñíîÿðñêå
Áóòàíîâûé ýêñòðàêòîð
Kaufen Sie Pure Crystal Meth Online Kanada
Çàêëàäêè ìåòàäîí â Âîëæñêå
Crystal group
Àìôåòàìèí êóðèòü ìîæíî
Ìîæíî ëè êóðèòü âîäó ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ñèãàðåòó
Àòðîïèí íàðêîòèê
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Êîïåéñêå
Êóïèòü Àôãàíêà Ðÿçàíü
Íàðêîòèêè êóïèòü îòâåòû ìàèë
Àðñê êóïèòü HQ Ãàøèø NO NAME
Ñòèðàëüíûé ïîðîøîê phoenix professional automat êóïèòü
Kaufen Sie Ketamin billig online
Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Ïóäîæå
Ôèíëåïñèí | Ïàíè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà
Äðîïîâîä ýòî
Ìîñêâà Íîâîãèðååâî êóïèòü Ãàøèø [LV]
Ñòàôô ñòîðå èâàíîâî
dertoaera op 12/01/2019

Êóïèòü Íàðêîòèêè â Íèæíåé Òóðå
Áðÿíñê êóïèòü çàêëàäêó Ãàøèø [Euro Cube]
Êóïèòü àìôåòàìèí ÷åëÿáèíñê
Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â ßðöåâî
Êóïèòü ðîññûïü â åêàòåðèíáóðãå
Befehl Ketamin online
Êóïèòü ìàðèõóàíó Íàëü÷èê
Íàðêîòèêè â Ìåæäóðå÷åíñêå
Óðàëüñê êóïèòü êðåê
Êóïèòü ãàøèø âê
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Íèæíåâàðòîâñêå
ÊÓÏÈÒÜ ÃÀØÈØ ÁÎØÊÈ ÌÀÐÈÕÓÀÍÓ ÊÐÛÌ ÇÀÊËÀÄÊÈ
Áîëãàðèÿ êóïèòü ×èñòåéøèé êîêàèí 98%
Bestellen Sie Crystal Meth online
Ñàéò hydra
Ñêîðîñòü a-PVP â Êàòàéñêå
Ïåðâèòèí ñèíòåç
Ãàøèø porsche
Àìôåòàìèí áåññîííèöà
Ýéôîñòèì à9
Êóïèòü ìîðôèí Ðûáíîå
Ñòàìáóë êóïèòü êîêàèí
×òî òàêîå ìåòàìôèòàìèíàìè
Ýôåäðèí è ïñåâäîýôåäðèí — õîðîøî ñæèãàþò æèð
Wie man Heroin online kauft
Êíèãà Ïñèëîöèáû: îò ñïîðû äî óïîòðåáëåíèÿ
Ñîðò g9
Ãàâàéñêàÿ ðîçà ãäå êóïèòü ñåìåíà
Ýêñòàçè â Ñûêòûâêàðå
Êóïèòü Ìàòå Äå Êîêà îïòîì èç Êèòàÿ
dertoaera op 13/01/2019

Òðàìàäîë êóïèòü â òóëå
Çàêëàäêè LSD â Ìàõà÷êàëå
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â Ìåëåíêè
Áèîãðàôèÿ âëàäèìèðà âûñîöêîãî êðàòêîå ñîäåðæàíèå
Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Ñóçäàëå
Wie bekomme ich pure mdma?
Çàêëàäêè LSD â Àõòóáèíñêå
Êîêàèí ìîñêâà çàêëàäêè
Êóïèòü Êðèñòàëë Áåð¸çîâñêèé
Çàêëàäêè â Ñåâåðîóðàëüñêå
9 òèïè÷íûõ îøèáîê íîâè÷êîâ ïðè âûðàùèâàíèè êîíîïëè
Êàìåíü-íà-Îáè êóïèòü óñêîðèòåëü
Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Íåð÷èíñêå
Opiate online kaufen
Êóïèòü Òðàìàäîë Ìóðìàíñê
Êóïèòü ôåíàìèí Êóðãàí
Ýêñòàçè êóïèòü â òóëå
Ìîäàôèíèë àíàëîãè â ðîññèè
Êðàòêàÿ áèîãðàôèÿ âûñîöêîãî áàðäà
Çàêëàäêè áîøêè â Îòðàäíîì
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ñîëüöå
Êóïèòü Ìåôåäðîí Ñåðàôèìîâè÷
Bit392a îòêëþ÷èòü çàùèòó
Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Àçîâå
Vimax Pillen zu verkaufen
Êóïèòü Ìåòàäîí Áðÿíñê
Ïñèëîöèáèíîâûå ãðèáû ãäå ðàñòóò
Êóïèòü Ñïàéñ ðîññûïü â Áåðäñêå
Çàìåíà êîêàèíà
Þã ðåàêòèâ
dertoaera op 13/01/2019

Ìöåíñê êóïèòü Øìûã
Äåâàéñ ñâîèìè ðóêàìè
Çàêëàäêè ðåàãåíò â Êóâàíäûêå
Ñèíòåç ìåòàìôåòàìèíà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
Êóïèòü ëåãàëüíûå ïîðîøêè ñàíêò ïåòåðáóðã
Kaufe AM-1220
Êóïèòü ñïàéñ íåäîðîãî
Dd9 diz
Spoolls àíîíèìàéçåð
Êóïèòü Ãðå÷êà Áåæåöê
Áàêëîñàí è àëêîãîëü ïîñëåäñòâèÿ
Ãàëëþöèíîãåííûå ãðèáû ñïîðû
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Áîðèñîãëåáñêå
Fentanyl Pillen zu verkaufen
Êóïèòü Ìåôåäðîí Ñåðàôèìîâè÷
Êóïèòü ãåðîèí â Ù¸êèíî
Ñî÷è çàêëàäêè ñêîðîñòü
Êóïèòü Ìåôåäðîí Íèæíèé Ëîìîâ
1 ê 30
Èçãîòîâëåíèå ãàøèøíîãî ìàñëà
Íàáîð çîíäîâ ëîãîïåäè÷åñêèõ | Ñàéò ïîñåëêà Ïðàâäèíñêèé
Ìåòèëôåíèäàò ãèäðîõëîðèä
Êóïèòü ôåíàìèí Êóðãàí
Öåíà íàñâàé
Kaufen Sie XTC Pillen online
Çàêëàäêè àðõàíãåëüñê
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â ×êàëîâñêå
Áàêëîñàí è àìôåòàìèí
Ïàðñåð âûäà÷è google
Çàêëàäêè ìåòàäîí â Áàõ÷èñàðàéîñïàðèâàåòñÿ
dertoaera op 13/01/2019

Êóïèòü Êîêàèí â Æóêîâñêîì
Áåðåçíèê êóïèòü áîøêè
Ýêñòàçè Íîâîñèáèðñê
Êóïèòü ýêñòàçè â Íîâàÿ Ëàäîãà
Ïðèáîð äëÿ êóðåíèÿ ãàøèøà
Kaufen Sie Pure Crystal Meth Online Kanada
Ìãëèí êóïèòü çàêëàäêó VHQ GanBang Cocaine 98% Peru
Ìèðàìèñòèí â àïòåêàõ Îìñêà
Êóïèòü ðîññûïü â Áàêàëå
Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Íîâîàííèíñêîì
Òðàìàäîë â Êðàñíîãîðñêå
Çàêëàäêè ñïàéñîâ â êðàñíîÿðñêå
Ëåêàðñòâà âûçûâàþùèå ýéôîðèþ
Kaufen Sie Methamphetamin online
Ñïàéñ ïåðìü êóïèòü ñêîðîñòü ëåãàëêó
Íàðêîòèê ïñï
Êóïèòü êîíîïëþ â íîâîñèáèðñêå
×åì îòëè÷àåòñÿ ìäìà îò ìåôåäðîíà
Òðîïèêàìèä ÷åì çàìåíèòü
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Àðìÿíñêå
Çàêëàäêè ìåòàäîí â Âîëæñêå
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Íîâîçûáêîâå
Ïåðìü êóïèòü íàðêîòèêè
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ñîëüöå
AM-1220 zu verkaufen
Êóðèòåëüíûå ñìåñè èíòåðíåò ìàãàçèí
Ýêñòàçè âîçáóæäàåò
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ ñïàéñà
Êóïèòü ãàøèø â òâåðè
Êóïèòü çàêëàäêè â Êèðîâñêå
dertoaera op 14/01/2019

Ìîäàôèíèë àíàëîãè â ðîññèè
Øèøêè â Áîëüøîé Êàìíå
Íàðêîòèêè â Äçåðæèíñêå
Êóïèòü Ãàøèø â Êîëîãðèâ
Êóïèòü Ãàøèø Äîíñêîé
Kaufen Molly MDMA Pillen
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Êîìñîìîëüñêå-íà-àìóðå
Ñïàéñ â Áóçóëóêå
Áóäâà êóïèòü ãàøèø
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Áàëàøèõå
Íîâîâîëûíñê êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø
Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Àçîâå
Ñèíäðîì îòìåíû ãàøèøà
Der beste Ort, um Mephedron online zu kaufen
Ïðîëå÷êà â øïðèöàõ
Çàêëàäêè ïèòåð ãåðîèí
Ñêîòîáàçà îòêðûòü
Êóïèòü Ìåôåäðîí Íèæíèé Ëîìîâ
Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Ñòðóíèíå
Çàïàõ ìåòàìôåòàìèíà
Êóðèòü îïèóì
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Öèìëÿíñêå
Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Íàçðàíü
Ñê ìàãàçèíû òåëåãðàìì
Mephedron online gunstig kaufen
Ðàáîòà çàêëàä÷èêà
Ìàãàçèíû íàðêîòèêîâ
Êóïèòü áîøêè â Êîïåéñê
Ïðîäàæà ñïàéñîâ
Êóïèòü Ïÿòêó Êîâðîâ
dertoaera op 14/01/2019

Êóïèòü ìàðèõóàíà Âåðåùàãèíî
Òðàìàäîë êóïèòü â òóëå
Êóïèòü Àôãàíêà Ñâîáîäíûé
Çàêëàäêè ïèòåð
Êóïèòü Ãðå÷êà Îð¸ë
Kaufen Sie reines Kristall Meth Online
Ñêîðîñòü Ìä Êðèñòàëëû Ìèíñê
Êóïèòü ìàðèõóàíó Àìóðñê
Êèïð êóïèòü çàêëàäêó Êîêàèí Ñóïåð Êà÷åñòâà [Ecuador]
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ñåðãà÷å
Ó íàðêîìàíà îïóõëà íîãà
Àðñê êóïèòü HQ Ãàøèø NO NAME
Çàêëàä÷èêè âàêàíñèè
Bestellen Sie Crystal Meth online
Ñêîðîñòè çàêëàäêè èðêóòñê
Çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Êóðãàíèíñêå
Ãäå êóïèòü íàñâàé
Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Þðþçàíè
Êóïèòü âèíòîâêè ñâûøå 380 ì/ñ â Ðîñòîâå
Êóïèòü Ãîâíî Áåëèíñêèé
Êóïèòü JWH Êîíñòàíòèíîâñê
Ïðÿæà òðàâêà: êóïèòü ïðÿæó òðàâêà â èíòåðíåò ìàãàçèíå Ïëàíåòà Ðóêîäåëèÿ Ìîñêâà
Âèòðèíà íîâîñïàéñ
×åì çàíÿòüñÿ ïîä ìåôåäðîíîì
Kaufen Sie hochwertige Mephedron
Êóïèòü ãåðîèí ìîñêâà
Çàêëàäêè MDMA â Èíêåðìàíå
Ãàøèø â ìèêðîâîëíîâêó
Çàêëàäêà ñïàéñ êðàñíîäàð
Õàëÿâà êàðòîí
dertoaera op 14/01/2019

Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
kaufen Sie Amphetamin-Geschwindigkeit online
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Kokain zu verkaufen
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Wo kann ich Extacy Pillen online kaufen
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
dertoaera op 15/01/2019

Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pvp, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê
dertoaera op 15/01/2019

Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pvp, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê
dertoaera op 15/01/2019

Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
KAUFEN Mephedron (4-MMC)
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Kokain zu verkaufen
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Legit-Lieferant fur Kokain
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.