Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 
16/10/2010

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

The Delta Force en Missing in Action

The Delta Force en Missing in Action
Als groot liefhebber van de jaren ’80 actiefilm zal ik hier zo nu en dan een artikel plaatsen over een of meerdere titels uit dit decennium dan wel een analyse van een acteur of regisseur die in deze periode floreerde. Mijn eerste poging tot quasi-serieuze teksten over het zeker niet al te serieuze subgenre is om te proberen te achterhalen waarom zoveel mensen de oorlogsfilms van Chuck Norris aanbidden. Ik probeer aan de hand van zijn twee meest bekende filmseries hier een antwoord op te vinden.

Laat ik beginnen met waar het voor mij allemaal als kind mee begon en op het gebied van Chuck Norris ook even zo snel weer eindigde. Tijdens de climax van mijn favoriete Bruce Lee-film, The Way of the Dragon, neemt Lee het op tegen een dan nog best wel jonge en onbekende Norris. Ik vond het eigenlijk wel prima dat Lee deze vervelende Amerikaan verrot schopte en kon me op dat moment dan ook nauwelijks voorstellen dat diezelfde acteur in de jaren ’80 veel successen zou boeken met allerlei actievehikels. De meest bekende van die vehikels is zonder meer de Missing in Action-trilogie, maar ook het tweeluik dat The Delta Force heet, is qua naamsbekendheid niet te versmaden. Alle vijf de films zijn geproduceerd door het duo Menahem Golan en Yoram Globus van de beroemde Cannon Group, een productiebedrijf dat zeer veel jaren ’80 actiewerk afleverde. De films die speciaal, zo lijkt het, voor Chuck Norris zijn gemaakt hebben de overeenkomst dat ze alle zeer patriottistisch en historisch gezien vrij onnauwkeurig zijn.

Missing in Action (1984) en zijn twee vervolgen proberen de Vietnam-oorlog op een wel heel aparte wijze een nieuw gezicht te geven. Gemaakt tijdens de hoogtijdagen van Ronald Reagan, die zelfs met archiefbeelden wordt betrokken bij de films, is dit het conservatieve antwoord op geluiden dat de Verenigde Staten niet enkel de Vietnam-oorlog verloren hadden maar ook vele soldaten in gevangeniskampen hadden achtergelaten. De film heeft niet voor niets de bizarre tagline “The war’s not over until the last man comes home - Vietnam 1984”. Chuck Norris als ijzervreter Braddock wordt tot driemaal toe de jungle ingestuurd om de M.I.A.’s te bevrijden van de brute tiran. In deel 1 is dit James Hong die velen zullen kennen als Lo-Pan uit Big Trouble in Little China en vele gastrollen in bijvoorbeeld "The A-Team" en "MacGyver". Het is wonderlijk om te zien hoe geforceerd alles wordt uitgebeeld. De Vietnamese tiran is intens bruut zonder een enkel zuchtje menselijkheid in zich. Dit levert allerlei nare taferelen op van marteling en moord.

Je zou het tweede deel, The Beginning uit 1985, een nog brutere variatie op het origineel kunnen noemen waarbij Norris nu ook echt lichamelijk leed moet ondergaan zoals een agressieve rat die in een zak wordt gestopt en vervolgens rondom Braddock zijn hoofd wordt gebonden. Weinig prettig. Dit tweede deel speelt zich bijna in zijn geheel in een gevangeniskamp af en is vergeleken met het origineel veel meer gericht op simpel effectbejag en minder op spanning en intrige. Dit resulteert in een explosieve climax die enigszins doet denken aan het Schwarzenegger-vehikel Commando uit hetzelfde jaar. Je merkt hier al dat de makers de teugels qua serieuze aanklacht op links Amerika wat laten vieren iets wat zijn welhaast hilarische opvolging zal vinden in het derde en laatste deel.Want wat is Braddock: Missing in Action III (1988) toch een volstrekt ridicule doch wel vermakelijke film. Ditmaal gaat Braddock niet terug om soldaten te bevrijden, maar voor zijn dood gewaande Vietnamese (jaja) vrouw en zoon. Alsof dit nog niet genoeg is, ontfermt Braddock zich in deze film vervolgens ook nog over een groep weeskinderen die dankzij Braddock vluchten uit dit verschrikkelijke land en een nieuwe kans krijgen in de Verenigde Staten. Deel drie is echter zo ontzettend over-the-top dat het onbedoeld komisch wordt. Braddock die met een hele school aan kinderen en een priester door de jungle heen rent heeft al iets ongeloofwaardigs maar als dit vervolgens uitmondt in een gevecht met een tot de tanden gewapende helikopter is alles geoorloofd.

Daar waar de bovenstaande trilogie nog een duidelijk doel voor ogen had - het Vietnam-trauma een positieve draai geven - daar is The Delta Force minder duidelijk in zijn bedoelingen. Zeker de eerste film is krankzinnig serieus en zelfs naar om te aanschouwen. Het is dan ook meer een project van de producenten die hun Israëlische wortels duidelijk en uitermate ongenuanceerd laten merken. Een vliegtuig vol met joden (zowel uit Israël als uit de Verenigde Staten) wordt door een groep Arabisch terroristen gekaapt en in Libanon aan de grond gezet. Norris zelf speelt in de film eigenlijk een secundaire rol als lid van The Delta Force; dit is de show van Golan en Globus die als wilden om zich heen slaan, daarbij alle clichés over Arabieren tonen en ieder kritisch punt  over Israël vakkundig wegpoetsen. De inval in Libanon? Alsof het nooit gebeurd was. Amerikaanse inmenging? Ben je gek! Na het zien van The Delta Force was ik me ineens extra bewust van het feit dat zeer veel Amerikanen enkel een dergelijk beeld van Arabieren hebben. Is de film dan een totale ramp? Eigenlijk wel, maar Lee Marvin kent hier zijn zwanenzang als acteur en de muziek van Alan Silvestri is het toppunt van heerlijk fout jaren ’80 synthesizerwerk.

Dan is het tweede deel toch een stuk luchtiger en minder serieus te nemen. De ondertitel The Colombian Connection alleen al. Colombia komt geen seconde in het verhaal voor, maar lijkt enkel te zijn gekozen als symbool voor drugs, het onderwerp waar de film over gaat. San Carlos is het fictieve land waar Norris en zijn mannen een drugsbaron, met veel gevoel voor overacteren gespeeld door Billy Drago (Frank Nitti uit The Untouchables), moeten ontmaskeren. Van alle films die ik tot nog toe met Norris in de hoofdrol heb gezien is dit zonder meer de meest vermakelijke titel. Dit is grotendeels te danken aan Drago, de fictieve inslag en Norris zelf die zowaar met wat oneliners komt opdraven en zijn houterige acteerwerk hier wel goed weet uit te spelen. Het kan tenslotte ook geen toeval zijn dat de twee meest vermakelijke films, Missing in Action III en The Delta Force II, zijn geregisseerd door Aaron Norris, de broer van. Hij had waarschijnlijk wel door dat je Chuck Norris nooit echt serieus kan nemen als acteur en daarom gewoon maar zo overdreven mogelijk uit de hoek moet komen.


Misschien is dit ook de enige manier om het werk van Norris te ondergaan. Ik neem de films wellicht te serieus, maar dat komt nu eenmaal omdat vele dit ook zijn. De humor ontbreekt vrijwel volledig. Het zou ook kunnen dat ik Norris zijn films niet kan waarderen omdat ik als kind en puber me nooit met zijn films bezig hield. Ik had andere actiehelden zoals Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude Van Damme die met hun films ook een breder publiek aanspraken dan het zeer Amerikaanse en nationalistische werk van Norris. Toch zijn de films als culturele objecten wel erg interessant. Ze geven een prima beeld van hoe conservatief Amerika over oorlog en het verre buitenland in de jaren ’80 dacht en zeer wel mogelijk nog steeds denkt.
Plaats uw reactie

dertoaera op 10/01/2019

×òî òàêîå ãàøèøíîå ìàñëî
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ñóäàêîñïàðèâàåòñÿ
Çàêëàäêè ñïàéñ â Óëàí-óäý
Ñàéò ïðîäàæà íàðêîòèêîâ
Çàêëàäêà ñïàéñ êðàñíîäàð
Bestellen Sie reines Kokain online
Àìôåòàìèí íþõàòü
Çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Êóðãàíèíñêå
Òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè â Âåëèêèõ Ëóêàõ, àäðåñà, òåëåôîíû, ñïèñîê ôèðì
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Èñêèòèìå
Õî÷ó êóïèòü ñïàéñ
Êóïèòü áîøêè ìîñêâà
Êóïèòü ÌÅÔ Î÷¸ð
Reines Heroin zu verkaufen
Ðîçîâûé àìôèê
Êóïèòü ËÑÄ Ïî÷èíîê
Ãåðîèí â Ñâåòëîãîðñêå
Ìåòàäîí ëóðê
Êíèãè ïðî íàðêîìàíèþ
Êóïèòü áîøêè ìîñêâà
Ìîñêâà Òèìèðÿçåâñêèé êóïèòü Àìôåòàìèí
Áåê Óèçåðñ: áðîøåííûé óìèðàòü — HistoryTime
Çàêëàäêè ãåðîèí â Ëîáíå
Äìèòðèåâ êóïèòü Ãåðîèí íàòóðàëüíûé
Kaufen Sie Methamphetamin online
Ýêñïîðò è èìïîðò çàêëàäîê èç Firefox, Opera, Chrome, ßíäåêñ Áðàóçåð
Êëîíàçåïàì ïðèâûêàíèå
Ýêñòàçè òðèï ðåïîðò
Ðîñòîâ êóïèòü HQ Ãàøèø
Äðàã íàðêîòèê
dertoaera op 11/01/2019

Îò ãàøèøà õóäåþò
Êóïèòü ãàøèø â ìûòèùàõ
Êóïèòü îíëàéí êîêàèí
Çàêëàäêè øèøêè â Áåðäñêå
Ôåíàçåïàì ñ ãåðîèíîì
Kaufen Sie reines Kristall Meth Online
Ñïàéñû ñîëè ìèêñû
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü êóïèòü íàðêîòèêè
Êóïèòü àìôåòàìèí èíòåðíåòå
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Òàìáîâå
ÊóïèòüÑïàéñ ðîññûïü â Ðîñòîâå
Êóïèòü Êðèñòàëû â Âåðõíåé Òóðå
Êóïèòü Ìåë Íîâîðîññèéñê
Kaufen Sie Ketaminpulver online
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ñåì¸íå
Àëåêñåé áëàæåííûé àçáóêà äîìàøíåãî òåððîðèçìà
Ñóðãóò çàêëàäêè
Êóïèòü Ýéôîðåòèê Ìåôåäðîí Ñìîëåíñê
Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ìîæãå
Çàêëàäêè ðîññûïü â Êèðåíñêå
Çàêëàäêè ãåðîèí â Äóáíå
Êèìðû êóïèòü çàêëàäêó Ìåôåäðîí [ìåëêèå êàìíè/ìóêà] HQ
Ëåãàëüíûå íàðêîòèêè ìîñêâà
Íèæíèé íîâãîðîä è íå òàêèõ îáëàìûâàë
Wo kann ich Xanax kaufen?
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ñëàâÿíñê-íà-êóáàíè
Êóïèòü ìåòîäîí â ×åðíóøêå
Çàêëàäêè øèøêè â Âèõîðåâêå
MDMA â Êèðååâñêå
Êóðåíèå ñê
dertoaera op 11/01/2019

Êóïèòü Õìóðûé Êîëïàøåâî
Îïèóìíîå ìîëî÷êî
Òðàìàäîë òðèï
Ñáîðíèê ñëîâàðåé äëÿ áðóòà
Ìàãàçèíû íàðêîòèêîâ
Kaufen Sie billige MDMA
Ðîññûïü â Ìèíóñèíñêå
Ïåðåäîçèðîâêà Ðåìàíòàäèíîì
Êóïèòü Àíàøó Äçåðæèíñê
Àðñê êóïèòü HQ Ãàøèø NO NAME
Êóïèòü àìôåòàìèí çàêëàäêàìè
Ïîïåðñû êóïèòü â íèæíåì íîâãîðîäå
Ñîëü ñïàéñ ìèêñû
Kokain zu verkaufen
Áîêñ ìîä êóïèòü äëÿ ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò
Êóïèòü Ãîâíî Êàëà÷èíñê
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Ìàéêîïå
Ðåàãåíò â Òåðåêå
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ïåðìè
Ìàê íàðêîòè÷åñêèé
Êðèñòàëëû ìåòàìôåòàìèí
Êóïèòü çàêëàäêè â Òèõîðåöêå
Ìåòîäîí â Ëîäåéíîì Ïîëå
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ñåìåíîâå
Wie man Xanax online kauft
Êóïèòü Ìåòàäîí Âîëüñê
Çàêëàäêè ãàøèø â ×àïëûãèíå
Êóïèòü êóðèòåëüíóþ ñìåñü ñïàéñ
Êóïèòü ñòàô â Õàáàðîâñê
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Ñâåòëîì
dertoaera op 12/01/2019

Çàêëàäêè ñïàéñà ïî òþìåíè
Ãàøèø ïðèâûêàíèå
Êóïèòü Àìôåòàìèí â Ñâîáîäíûé
Õàäî Àíòèêîêñ äëÿ ðàñêîêñîâêè ïîðøíåâûõ êîëåö
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ðûáèíñêå
Kaufen Sie Mephedron Pulver online
Êàëèíèíãðàäå çàêëàäêè ïðèîáðåñòè ïîðîøêè ñêîðîñòü
Êóïèòü Øèøêè àê47 â Àñòðàõàíü
Çàêëàäêè â Ãóêîâå
ÊÓÏÈÒÜ ÃÀØÈØ ÁÎØÊÈ ÌÀÐÈÕÓÀÍÛ ÊÎÍÎÏËÞ È ÊÀÍÍÀÁÈÑ Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ ÈËÈ ÎÁËÀÑÒÈ
Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Êîëîãðèâå
Êóïèòü Ïîðîõ Øàõò¸ðñê
Êóïèòü Áåëåíüêèé Êðîïîòêèí
Manner Steroide zum Verkauf online
Ãåðîèí â Âûáîðãå
Áàëàøèõà êóïèòü çàêëàäêó HQ Ãàøèø NO NAME
Ïðåññ äëÿ ãàøèøà
Çàêëàäêè äîìîäåäîâî
Ýêñòàçè ðîñòîâ íà äîíó êóïèòü
Ôðîëîâî êóïèòü cocaine
Áîøêè, ãàøèø, òâåðäûé òâåðü
Çàêëàäêè ðîññûïü â Âåëèêîì Íîâãîðîäå
Ëñä êóïèòü ñïá
Êóïèòü Ãàíäæà Þæíîóðàëüñê
Bestellen Sie Crystal Meth online
Âûêñà çàêëàäêè
Îòçûâ íà : UNITOX àíòèòåñò
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Þãîðñêå
Çàêëàäêè ãàøèø â Äàëüíåðå÷åíñêå
Íàðêîòèêè â Äþðòþëè
dertoaera op 12/01/2019

Ãäê ýëüòà åëåö
Ñîçðåâàíèå ìàðèõóàíû
Ïðåññ äëÿ ãàøèøà
Ñåâàñòîïîëüñêàÿ òàáàê äëÿ êàëüÿíà
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Áîðçå
wie man Kokain online kauft
Íàðêîòèê ìäà
Êóðòêà Akss
Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Óñòü-äæåãóòå
Ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ àìôåòàìèíà
Îëõ ïëàçìà
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü êóïèòü íàðêîòèêè
Êîêàèí ìîñêâà çàêëàäêè
Kaufen Sie Alprazolam Online
Íîâàÿ òàáëèöà ðàçìåðîâ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ñ 99 ãîäà
Ïðåññ äëÿ ãàøèøà
Ðåéòèíã ïðîôåññèîíàëüíûõ ôåíîâ 99 ãîäà
Êóïèòü ñïàéñ íåäîðîãî
Àíåêäîòû ïðî íàðêîìàíîâ
Áåëîêóðèõà êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills - BLUE
Çàêëàäêè ëèðèêà â Äîíåöêå
Íî÷íûå ñîðî÷êè íîâûå
Êóïèòü ÑÊ Êðèñò Áåëûå Çìåèíîãîðñê
Êóïèòü ìàðèõóàíó îíëàéí
Kaufen Sie Ecstasy Pille online
Ïðîäàì íàðêîòèêè Êðûì
Áåñïëàòíûé cc êàðòîí
Îáîè íà ðàáî÷èé ñòîë ìàðèõóàíà
Øîêîëàä íàðêîòèêè
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Ìàõà÷êàëå
dertoaera op 12/01/2019

Øèøêè â çàêëàäêàõ
Êóïèòü Ñêîðîñòü Ïåòåðãîô
Àìôåòàìèí õîðîøî
Àðêòèêà øàïêè ñïá
Çàêëàäêè ãåðîèí êóïèòü
Pentedrone zu verkaufen
Êóïèòü ìîðôèí Ïîëåâñêîé
Êóïèòü çàêëàäêè òðàìàäîë â Ñåâàñòîïîëüîñïàðèâàåòñÿ
Ñîëü â Ëóãå
Êóïèòü Íîìåð 1 Îáü
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Äîëãîïðóäíîì
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Þæíî-ñàõàëèíñêå
Ôåíîòðîïèë òðèï
Wo kaufen Sie Mephedron online
Çàêëàäêè MDMA â Êðîïîòêèíå
Ôåíýòèëàìèíû Øóëüãèíà – äåéñòâèå, òðèï, òîëåðàíòíîñòü
Òâåðü êóïèòü çàêëàäêó Ìåòàìôåòàìèí
Êóïèòü Ãàøèø â Îáîÿíü
Êóïèòü Êîêàèí â Áëàãîäàðíîì
Ìíí òðîïèêàìèä
Êóïèòü êîêàèí ðîñòîâ
Êóïèòü áîøêè â Êîëà
Ôîðóì ïèêàìèëîí
Êóïèòü òðàìàäîë â ñïáîïåòðîâñêå
Kaufen Molly MDMA Pillen
Ìàðèõóàíà â áîëãàðèè
Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Êîâðîâîì
Àðîìàòèçàòîð ìåëîâûé Eikosha SPIRIT SHOWER COLOGNE
Êóïèòü Êîêàèí â Æóêîâñêîì
Ýéôîñòèì à9
dertoaera op 12/01/2019

Çàêëàäêè ìåòîäîí â Äðåçíå
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Êóâàíäûêå
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â ßëòå
Ñåìåíà êîíîïëè êóïèòü öåíû
Ýêñòàçè â Ðàäóæíîì
Bestellen Sie Heroin online
Ñóäàê êóïèòü áîøêè
Ìåòîðôàí ýòî
Êîêàèí ãäå êóïèòü
Çàêëàäêè ìåòîäîí â Âåëèêîì Íîâãîðîäå
Ëàìïî÷êà äëÿ êóðåíèÿ
Ìîæíî ëè êóðèòü àìôåòàìèí
MDMA â Åêàòåðèíáóðãå
Kaufen Sie reines Kristall Meth Online
Ïàðàøþò ýòî íàðêîòèê
Çàêëàäêè øèøêè â Áàõ÷èñàðàå
Ïåòðîâ Âàë êóïèòü êîêàèí
Êóïèòü Ãîâíî Õàäûæåíñê
Ïðîåêò çàêîíà î òóíåÿäñòâå
Ýôåäðèí èç ãðèïïåêñà
Ãàøèø ãäå êóïèòü
Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Íåð÷èíñêå
Ñêîðîñòü èðêóòñê çàêëàäêè
Ãàøèø â àëìàòû
Kaufen Sie reines Ketamin online
Ãäå ìîæíî êóïèòü ìåôåäðîí
Çàêëàäêà äåñÿòèííîé öåðêâè â ñïáå âåðåùàãèí
Êóïèòü ýêñòàçè â Íîâàÿ Ëàäîãà
Ëàìïî÷êà äëÿ êóðåíèÿ
Ñåìåíà áåëîãî ìàêà
dertoaera op 12/01/2019

Çàêëàäêè ÷åëÿáèíñêà
Ïñèõîäåëè÷åñêèå ìàðêè êàçàíòðèï
Ìäìà çàêàçàòü
Ôðóêòîâàÿ êîðîáêà, çàêàçàòü êîðîáêó ñ ôðóêòàìè, ôðóêòîâûå áîêñû â Ìîñêâå
ÊóïèòüÑïàéñ ðîññûïü â Äîíåöêå
Wo kaufen Sie Fentanyl Online
Êóïèòü Êîêàèí â Ýðòèëü
Crystal group
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â Êàøèðà-8
Ãðèáû ñî÷è
Ýêñòàçè ðîñòîâ íà äîíó êóïèòü
Ñêîðîñòü â Ñåâåðîóðàëüñêå
Êóïèòü ñïàéñ ñê ëñä àìôåòàìèí
Kaufen Sie Vimax Pillen online
Êóïèòü íàðêîòèêè Áóä¸ííîâñê
Ãåðîèí â Íîâîøàõòèíñêå
Ðîññûïü çàêëàäêè ÷åëÿáèíñê
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Áîðèñîãëåáñêå
Ãàøèø â Êàëóãå
Ñàíêò ïåòåðáóðã ãàøèø
Çàêëàäêè øèøêè â Çâåðåâå
Êóïèòü îïòîì ýíåðãåòèêè
Ìåòîðôàí ýòî
Êóïèòü â ìèíñêå êóðèòåëüíóþ òðóáêó
Kaufen Sie Alprazolam Online
Êóïèòü ýêñòàçè â Ëèïåöê
Êóïèòü Ãàøèø â Åêàòåðèíáóðã
Êóïèòü Äóðü Êèðñàíîâ
Çàêëàäêè ñïàéñà ïî òþìåíè
Ýêñòàçè Íîâîñèáèðñê
dertoaera op 13/01/2019

Çàêëàäêè áîøêè â Áðàòñêå
Êóïèòü JWH Îñòðîâíîé
Êóïèòü Êîêàèí â Êîòëàñå
Çàêëàäêè êóðñê
Ìàðèõóàíà òðèï
Kaufen Molly MDMA Pillen
Êðàòîìà ýêñòðàêò
Ìîêðûé ìåôåäðîí
Øèøêè êîíîïëè êóïèòü
Çàêëàäêè ñïàéñà ìîñêâû
Çàêàçàòü çàêëàäêó ôåíà
Nomer org áàçà ãèáää
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Ïîâîðèíå
Kaufen Sie Fentanyl Pillen online
Ðîññûïü çàêëàäêè ÷åëÿáèíñê
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Ëèïåöêå
Ðàáîòà çàêëàä÷èêà
Ãðèáû ïñèëîöèáèíîâûå òðèï ðåïîðò
Ñïàéñ ïî çàêëàäêàì åêàòåðèíáóðã
×òî äîðîæå êîêàèí èëè ãåðîèí
Ñàéò àâòîïðîäàæ 9/7 | LegalRC
Ãàøèø öåíà: ïðåäëîæåíèé â Ðîññèè
Øèøêè â Ðîñòîâå-íà-äîíó
ÊÁÄ è ãëàâíûå êàííàáèíîèäû â êîíîïëÿíîì ìàñëå
Fentanyl online kaufen
Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Ñåðãà÷å
Êóïèòü Ìåë Áåëãîðîä
ÂÎÉÑÊÎÂÀß ×ÀÑÒÜ
Çàêëàäêè ñêîðîñòü ïîðîøêè â íà ðîñòîâå äîíó
Çàêëàäêè ãåðîèí êðàñíîäàð
dertoaera op 13/01/2019

Ïåðìü êóïèòü íàðêîòèêè
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Åãîðüåâñêå
Êóïèòü âèíòîâêè ñâûøå 380 ì/ñ â Ðîñòîâå
Êóïèòü ËÑÄ Êóøâà
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Êîòåëüíèêå
Wo kaufen Sie Fentanyl Online
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Ìàðêñå
Ñîëü â ñòàâðîïîëå
Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Ãîðáàòîâå
Ïåðìü êóïèòü Ecstasy Rolls Royce
Ñòàâðîïîëü êóïèòü Êîêàèí HQ
Íàðêîòèêè: ýôôåêò ìåôåäðîíà
Ïàáëî åñêàáàðî
Fentanyl online kaufen
Ïàáëî åñêàáàð
Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Íåð÷èíñêå
Êóïèòü ãàëëþöèíîãåíû
Çàêëàäêè ðîññûïü â Êèðåíñêå
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Õèìêè
Êàëèíèíãðàä êóïèòü çàêëàäêó Mephedrone: Ìóêà HQ
Çàêëàäêè â ñàìàðå ñïàéñà
Êóïèòü ìîðôèé Èñêèòèì
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Àíèâå
Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â ×åðêåññêå
Bestellen Sie Virmax online
Êóïèòü Êóðèòåëüíûå Ñìåñè Òþìåíü
Êóïèòü ãîòîâîå ÈÏ ñ ðàñ÷åòíûì ñ÷åòîì
Êóïèòü mdma â Âûòåãðà
Íàñâàé êóïèòü îïòîì
Ñïàéñ çàêëàäêè ïåðìü
dertoaera op 14/01/2019

Àìôåòàìèí çàêëàäêàìè ñïá
Êóïèòü ñòàô â Õàáàðîâñê
Ñîëè â íèæíåì íîâãîðîäå çàêëàäêà òåëåôîí
Êîêñîâûé êóïèòü Ãåðîèí
Íþõàòåëüíûå ñîëè êóïèòü ñïá
Kaufen Sie GHB und GBL Online
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â Ìåëåíêè
Êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â Ñàíêò-ïåòåðáóðãå
Êóïèòü ìîðôèí Ðûáíîå
Îäåññà çàêëàäêè áîøêè
Øèøêè àê47 â Ïëàâñêå
Êóïèòü Ìåòàäîí Íàáåðåæíûå ×åëíû
Ïîðîøîê ôåíèêñ öåíà
Kaufen Sie reines Crystal Meth Online USA
Ñïàéñ â Øàõòåðñêå
Îëõ ïëàçìà
Ñêîðîñòü íàðêîòèêè êóïèòü ãîðîä õàáàðîâñê
Íîâàê âèòàëèé âëàäèìèðîâè÷ íàðêîëîã
Çàêëàäêè áîøêè â Îçåðñêå
Êóïèòü Ìåòîä Íåìàí
Êðèñòàëëû ñê ìóêà ïåðìü
Êóïèòü Ãðå÷êà Êîñòåð¸âî
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Ñàêèîñïàðèâàåòñÿ
Ñèíòåç àìôåòàìèíà áàáà íþðà
Kaufen Sie reines MDMA zum Verkauf
Êóïèòü Ãðå÷êà Àëåêñååâêà
Ñèãàðåòû îïòîì Marlboro Filter Plus
Êóïèòü æèäêèé ýêñòàçè Ôîêèíî
Ñàíêò ïåòåðáóðã ãàøèø
Êóïèòü Õìóðûé Ðÿçàíü
dertoaera op 14/01/2019

Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Êóðñêå
Àìôåòàìèí Ïðîäàæà ìèêñû óôà ñîëè êóïèòü
Îòêðûòü ñêîòîáàçó
Ëþáåðöû êóïèòü Ãàøèø [Soft Hash]
Êóïèòü çàêëàäêè òðàìàäîë â Ñåâàñòîïîëå
KAUFEN Mephedron (4-MMC)
Áàçà íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Áàëåå
Ïàïàâåðèí íàðêîòèê
Êîêàèí – Êóïèòü Êîêàèí íåäîðîãî èç Êèòàÿ íà AliExpress
Ñêîðîñòè çàêëàäêîé
Áðîìêåòîí 4 âèêèïåäèÿ
Çàêëàäêè ðîññûïü â Çàâîäîóêîâñêå
Crystal Meth zu verkaufen
Áóáëåìîðôèí ëåêàðñòâî èëè íàðêîòèê
Òðàìàäîë òðèï
Êóïèòü Ñïàéñ Êóðãàíèíñê
Íàðêîòèêè êóïèòü îòâåòû ìàèë
Êóïèòü Òâåðäûé Ñïàéñ ×èòà
Äæåðáà êóïèòü ×èñòåéøèé Ìåòàäîí
Äåâóøêè êóðÿùèå ìàðèõóàíó
Òðàìàäîë ïîñëåäñòâèÿ óïîòðåáëåíèÿ
Vklade org 9 7
Çàêëàäêè íàðêî
Wo zu kaufen MDMA ohne Rezept
Ìóñêàòíûé îðåõ íàðêîëîãèÿ
Çàêëàäêè ìåòàäîí â Ìàõà÷êàëå
Çàêëàäêè øèøêè â Áåðäñêå
Êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â Íèêîëàåâñê-íà-àìóðå
Ãàëëþöèíîãåííûå ãðèáû ñïîðû
dertoaera op 14/01/2019

Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Kaufen Sie Methylon Kristalle online
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Kaufen Sie Qualitat Heroin online
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Wo kann ich Extacy Pillen online kaufen
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
Êóïèòü Êîêàèí
dertoaera op 15/01/2019

Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pvp, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê
dertoaera op 15/01/2019

Êóïèòü, çàêëàäêè, ñêîðîñòü, ñîëü, êðèñòàëëû, ãàøèø, àìôåòàìèí, ìåôåäðîí, òåëåãðàì, áîò, ýêñòàçè, ãåðîèí, ìåòàäîí, ñïàéñ, MDMA, LSD, øèøêè, áîøêè, ãèäðîïîíèêà,a-pvp, 3md, ôåí, ìÿó, ñîëü, êðèñòàëëû, îíëàéí, ìàðêè, ìàðèõóàíó, ëåãàëêó, à29, ìåô, ãàðèê
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.