Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 
16/10/2010

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

The Delta Force en Missing in Action

The Delta Force en Missing in Action
Als groot liefhebber van de jaren ’80 actiefilm zal ik hier zo nu en dan een artikel plaatsen over een of meerdere titels uit dit decennium dan wel een analyse van een acteur of regisseur die in deze periode floreerde. Mijn eerste poging tot quasi-serieuze teksten over het zeker niet al te serieuze subgenre is om te proberen te achterhalen waarom zoveel mensen de oorlogsfilms van Chuck Norris aanbidden. Ik probeer aan de hand van zijn twee meest bekende filmseries hier een antwoord op te vinden.

Laat ik beginnen met waar het voor mij allemaal als kind mee begon en op het gebied van Chuck Norris ook even zo snel weer eindigde. Tijdens de climax van mijn favoriete Bruce Lee-film, The Way of the Dragon, neemt Lee het op tegen een dan nog best wel jonge en onbekende Norris. Ik vond het eigenlijk wel prima dat Lee deze vervelende Amerikaan verrot schopte en kon me op dat moment dan ook nauwelijks voorstellen dat diezelfde acteur in de jaren ’80 veel successen zou boeken met allerlei actievehikels. De meest bekende van die vehikels is zonder meer de Missing in Action-trilogie, maar ook het tweeluik dat The Delta Force heet, is qua naamsbekendheid niet te versmaden. Alle vijf de films zijn geproduceerd door het duo Menahem Golan en Yoram Globus van de beroemde Cannon Group, een productiebedrijf dat zeer veel jaren ’80 actiewerk afleverde. De films die speciaal, zo lijkt het, voor Chuck Norris zijn gemaakt hebben de overeenkomst dat ze alle zeer patriottistisch en historisch gezien vrij onnauwkeurig zijn.

Missing in Action (1984) en zijn twee vervolgen proberen de Vietnam-oorlog op een wel heel aparte wijze een nieuw gezicht te geven. Gemaakt tijdens de hoogtijdagen van Ronald Reagan, die zelfs met archiefbeelden wordt betrokken bij de films, is dit het conservatieve antwoord op geluiden dat de Verenigde Staten niet enkel de Vietnam-oorlog verloren hadden maar ook vele soldaten in gevangeniskampen hadden achtergelaten. De film heeft niet voor niets de bizarre tagline “The war’s not over until the last man comes home - Vietnam 1984”. Chuck Norris als ijzervreter Braddock wordt tot driemaal toe de jungle ingestuurd om de M.I.A.’s te bevrijden van de brute tiran. In deel 1 is dit James Hong die velen zullen kennen als Lo-Pan uit Big Trouble in Little China en vele gastrollen in bijvoorbeeld "The A-Team" en "MacGyver". Het is wonderlijk om te zien hoe geforceerd alles wordt uitgebeeld. De Vietnamese tiran is intens bruut zonder een enkel zuchtje menselijkheid in zich. Dit levert allerlei nare taferelen op van marteling en moord.

Je zou het tweede deel, The Beginning uit 1985, een nog brutere variatie op het origineel kunnen noemen waarbij Norris nu ook echt lichamelijk leed moet ondergaan zoals een agressieve rat die in een zak wordt gestopt en vervolgens rondom Braddock zijn hoofd wordt gebonden. Weinig prettig. Dit tweede deel speelt zich bijna in zijn geheel in een gevangeniskamp af en is vergeleken met het origineel veel meer gericht op simpel effectbejag en minder op spanning en intrige. Dit resulteert in een explosieve climax die enigszins doet denken aan het Schwarzenegger-vehikel Commando uit hetzelfde jaar. Je merkt hier al dat de makers de teugels qua serieuze aanklacht op links Amerika wat laten vieren iets wat zijn welhaast hilarische opvolging zal vinden in het derde en laatste deel.Want wat is Braddock: Missing in Action III (1988) toch een volstrekt ridicule doch wel vermakelijke film. Ditmaal gaat Braddock niet terug om soldaten te bevrijden, maar voor zijn dood gewaande Vietnamese (jaja) vrouw en zoon. Alsof dit nog niet genoeg is, ontfermt Braddock zich in deze film vervolgens ook nog over een groep weeskinderen die dankzij Braddock vluchten uit dit verschrikkelijke land en een nieuwe kans krijgen in de Verenigde Staten. Deel drie is echter zo ontzettend over-the-top dat het onbedoeld komisch wordt. Braddock die met een hele school aan kinderen en een priester door de jungle heen rent heeft al iets ongeloofwaardigs maar als dit vervolgens uitmondt in een gevecht met een tot de tanden gewapende helikopter is alles geoorloofd.

Daar waar de bovenstaande trilogie nog een duidelijk doel voor ogen had - het Vietnam-trauma een positieve draai geven - daar is The Delta Force minder duidelijk in zijn bedoelingen. Zeker de eerste film is krankzinnig serieus en zelfs naar om te aanschouwen. Het is dan ook meer een project van de producenten die hun Israëlische wortels duidelijk en uitermate ongenuanceerd laten merken. Een vliegtuig vol met joden (zowel uit Israël als uit de Verenigde Staten) wordt door een groep Arabisch terroristen gekaapt en in Libanon aan de grond gezet. Norris zelf speelt in de film eigenlijk een secundaire rol als lid van The Delta Force; dit is de show van Golan en Globus die als wilden om zich heen slaan, daarbij alle clichés over Arabieren tonen en ieder kritisch punt  over Israël vakkundig wegpoetsen. De inval in Libanon? Alsof het nooit gebeurd was. Amerikaanse inmenging? Ben je gek! Na het zien van The Delta Force was ik me ineens extra bewust van het feit dat zeer veel Amerikanen enkel een dergelijk beeld van Arabieren hebben. Is de film dan een totale ramp? Eigenlijk wel, maar Lee Marvin kent hier zijn zwanenzang als acteur en de muziek van Alan Silvestri is het toppunt van heerlijk fout jaren ’80 synthesizerwerk.

Dan is het tweede deel toch een stuk luchtiger en minder serieus te nemen. De ondertitel The Colombian Connection alleen al. Colombia komt geen seconde in het verhaal voor, maar lijkt enkel te zijn gekozen als symbool voor drugs, het onderwerp waar de film over gaat. San Carlos is het fictieve land waar Norris en zijn mannen een drugsbaron, met veel gevoel voor overacteren gespeeld door Billy Drago (Frank Nitti uit The Untouchables), moeten ontmaskeren. Van alle films die ik tot nog toe met Norris in de hoofdrol heb gezien is dit zonder meer de meest vermakelijke titel. Dit is grotendeels te danken aan Drago, de fictieve inslag en Norris zelf die zowaar met wat oneliners komt opdraven en zijn houterige acteerwerk hier wel goed weet uit te spelen. Het kan tenslotte ook geen toeval zijn dat de twee meest vermakelijke films, Missing in Action III en The Delta Force II, zijn geregisseerd door Aaron Norris, de broer van. Hij had waarschijnlijk wel door dat je Chuck Norris nooit echt serieus kan nemen als acteur en daarom gewoon maar zo overdreven mogelijk uit de hoek moet komen.


Misschien is dit ook de enige manier om het werk van Norris te ondergaan. Ik neem de films wellicht te serieus, maar dat komt nu eenmaal omdat vele dit ook zijn. De humor ontbreekt vrijwel volledig. Het zou ook kunnen dat ik Norris zijn films niet kan waarderen omdat ik als kind en puber me nooit met zijn films bezig hield. Ik had andere actiehelden zoals Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude Van Damme die met hun films ook een breder publiek aanspraken dan het zeer Amerikaanse en nationalistische werk van Norris. Toch zijn de films als culturele objecten wel erg interessant. Ze geven een prima beeld van hoe conservatief Amerika over oorlog en het verre buitenland in de jaren ’80 dacht en zeer wel mogelijk nog steeds denkt.
Plaats uw reactie

barmkgedon op 13/08/2019

Cyprus
Ìîñêâà Îñòàíêèíñêèé êóïèòü MDMA Pills - GREEN
Ìîñêâà Õîðîø¸âñêèé ÑÀÎ
New Zealand
öâåòíûå ñèãàðåòû
×àðåíöàâàí
Îìñê Êèðîâñêèé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã
Õàëêèäèêè
Ìöåíñê
Ëèïåöê
Øâåéöàðèÿ ÑÀÀÑ ÔÝ - SAAS FEE
Ìîñêâà Ñîêîëèíàÿ Ãîðà ÂÀÎ
Ñàðàòîâ
Âèëüÿíäè
ðàçâåñòè ñïèðò 70 äî 40
Ïóàòüå
Ëåéïöèã
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Áàõ÷èñàðàå
Ìîñêâà Äîíñêîé
Äðåçäåí
Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Âñåâîëîæñêå
Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé
Àíãàðñê
Òóðöèÿ Ýðçóðóì
barmkgedon op 16/08/2019

Àëìà-Àòà Êàçàõñòàí
òðþêè ñ âàéïîì
Chile
Greece
öèêëîäîë ìåæäóíàðîäíîå íàçâàíèå
Ðîñòîâ-íà-Äîíó
Ðîøàëü
Ãàðìèø-Ïàðòåíêèðõåí
ßéïàí
Macedonia
Îõðèä
Ìîñêâà Õîðîø¸âñêèé ÑÀÎ
Ìàëüäèâñêèå îñòðîâà
Àëòàéñêèé êðàé
Êóïèòü Àìôåòàìèí â Âåðõíèé Òàãèë
Òóðêåñòàí
Áåðàò
íûòâà óðàëüñêèé çàêëàäêè íàðêîòèêîâ êóïèòü
Ëó÷åíåö
×èòà
Ìåòàäîí â Êóðãàíå
Ðóáöîâñê
Ïåòóøêè
Ãåðìàíèÿ
barmkgedon op 16/08/2019

Ìîñêâà Òåêñòèëüùèêè ÞÂÀÎ
Êóïèòü Êîêàèí Ñàìàðà
Êóíöåâî
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü
Ìîñêâà Êîíüêîâî êóïèòü Ìàðèõóàíà [Amnesia Haze]
Êàðêàðàëèíñê
Àíêàðà
Ñàíòà-Êðóñ-äå-Òåíåðèôå
Ìîñêâà Ùóêèíî ÑÇÀÎ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êóðîðòíûé
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ôðóíçåíñêèé
Ãóðäæààíè
Àðìåíèÿ Âàíàäçîð
Êàñïèéñê
Ýêñòàçè â Êîãàëûìå
Ìè÷óðèíñê
Ìîñêâà Íîâî-Ïåðåäåëêèíî ÇÀÎ
Ðóäíÿ êóïèòü Ãåðîèí ÎÏÒ
Ìîñêâà Ò¸ïëûé Ñòàí ÞÇÀÎ
Òóðöèÿ Àíòàëüÿ
limitless rda
Íèæíåâàðòîâñê
Ìûòèùè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Âàñèëåîñòðîâñêèé
barmkgedon op 17/08/2019

Kuwait
Êóïèòü MDMA Íèæíåóäèíñê
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå ÞÀÎ
Òóðöèÿ Òàðñóñ
Ìîñêâà Òèìèðÿçåâñêèé
Êîò-äÈâóàð
Ìîñêâà Îñòàíêèíñêèé ÑÂÀÎ
Ïàòòàéÿ
Áàëàøèõà
Äàíàíã
Îáíèíñê
Ìîñêâà Áðàòååâî ÞÀÎ
Ivory Coast
Ìàõà÷êàëà
ïðîâåðåííûå ñàéòû ñ çàêëàäêàìè
Ñàíòüÿãî-äå-Ëàñ-Âåãàñ
Áèðìèíãåì
Ìîñêâà Ìàòóøêèíî êóïèòü çàêëàäêó ×èñòåéøèé êîêàèí 98%
Ôàíòüåò
Êàðâèíà
êòî òàêîé àëêàø âèêèïåäèÿ
Ðîññèÿ
Ìîñêâà Õîâðèíî
Êàçàõñòàí Ïåòðîïàâëîâñê
barmkgedon op 17/08/2019

Áàòóìè
Ñðîê ãîäíîñòè îëä ñïàéñ
Êåäàáåê
Òóðöèÿ Ñèâàñ
âëèÿíèå âåéïà íà îðãàíèçì
Èòàëèÿ Ñàññàðè
Ìîñêâà Áîãîðîäñêîå ÂÀÎ
Caribbean
Êàçàõñòàí Àêòîáå
Denmark
Ìîí÷åãîðñê
Ìîñêâà Ìîñêâîðå÷üå-Ñàáóðîâî ÞÀÎ
Àðìåíèÿ Åðåâàí
Òóðöèÿ Áóðñà
Êóïèòü mdma â Ìèõàéëîâêà
Ìîñêâà Òâåðñêîé ÖÀÎ
Çîëèíãåí
ñòàòüè îá àëêîãîëèçìå
Ëàñ-Ïàëüìàñ-äå-Ãðàí-Êàíàðèÿ
Ìîñêâà Ùóêèíî ÑÇÀÎ
êàê ïðàâèëüíî íàñòðîèòü ýëåêòðîííóþ ñèãàðåòó
Àêñó
Óôà
Ìîñêâà Ôèëè-Äàâûäêîâî ÇÀÎ
MichaelQuomy op 21/08/2019

state a websitte? websites for free, freight invoice factoring,ebay fortnite account
XRumerTest op 30/08/2019

Hello. And Bye.
elucuklinaa op 07/09/2019

Тестовые и промывочные жидкости... Купить калибровочные, тестовые жидкости. Купить жидкости для промывки форсунок в УЗ ванне. Доставка в регионы.
Howardnof op 29/09/2019

"Thrilled to reach a long-term deal with Demaryius," general manager John Elway tweeted. "He is one of the NFL's top Cheap Jerseys From China WRs & will continue to be a big part of the Broncos' success!!"
To that end, Hall sat out Saturday's walkthrough and practice 锟?the first of training camp with full pads 锟?after participating with the first-team defense during Days 1 and 2. Fewell said Hall will follow that pattern for now: work two days, then take a day off.
Baltimore Swell Bottle Sale 17 Oz has only three interceptions this season. Cheap Jerseys From China Arizona leads the NFL with 11.
Kuechly wobbled to the ground after hitting Yeldon following a short Cheap Yeezys For Air Max 95 Sale Cheap Sale gain. Kuechly tried to stand up but dropped to the ground again. He was immediately helped to the locker room, and the team later said he would not return.
For now, though, Branch doesn't want to contemplate or talk about his future 锟?whether it's in Jacksonville or elsewhere.
AnnaIcope op 11/10/2019

Результаты лечения нас очень радуют

ленватиниб цена
GeorgeTic op 11/10/2019

kamagra kopen
To ensure success in mlm you must have the effort to perform your desired goals. Getting expertise is important, but should you not get the mindset to take on your targets, then all the expertise on earth cannot assist you. You can stop being hesitant about multilevel marketing. You must be brave. So, get out there and become successful!
cialis lilly
For novice home buyers this process could be daunting so you should consider employing a broker who will allow you to in addition to the approach. A buyer's broker is fantastic in that they can save you considerable time and provide you sale listings which meet up with your specific criteria.
priligy belgique
Should you be looking to maneuver up in a firm don't be bashful to talk to management when you have a concept. At the same time, don't overdo it. By heading their with genuinely good concepts that you think will help the business, they will likely by natural means would love you even closer these people to support, consequently boosting your pay range.
kamagra gel australia
Craigopink op 16/10/2019

viagra kaufen rezeptfrei
Even though it is a reality that a lot of people do not know, bubble gum can improve your memory. Medical professionals have found the action of bubble gum somewhat increases your heartbeat. Even the tiniest boost in pulse rate will help source more fresh air to the mind, thus improving memory space.
levitra générique
Many individuals consider that they have to be able to pay for a financial expert if they would like to invest in the stock market. This is not always real. If you wish to put money into stocks and shares, but don't wish to accomplish any study, then a financial counselor or possibly a joint fund can be your activity. Nonetheless, if you are willing to seek information and revel in that element of shelling out, then there is no need to fork within the cash to get a economic expert.
viagra belgie
Should you be a lady, skin breakouts could get a whole lot worse around your time and efforts from the four weeks. The extra stress gives pimples an adequate ability to show up far more and the hormones that happen to be altering during those times allow skin to visit away from training course. Make an effort to keep as stress free as is possible in your time.
levitra generika
Stephenvap op 16/10/2019

cialis fass
Several throat work outs are available that will help you strengthen your tonsils and quit loud snoring. One of those is to hold your jaws open, and then slip your jaw off to the right. Hold it in position for 40 secs. Then replicate by pushing your jaw bone on the left area and keeping for 40 secs. Stronger muscles suggest less heavy snoring.
kamagra gel
Money taxes reimbursement is just not the most efficient strategy for saving. If you achieve a sizable return annually, you should probably reduce the volume of withholding and invest the real difference in which it is going to make some fascination. When you do not have the discipline to conserve regularly, start off an automatic deduction from the paycheck or perhaps automatic transfer for your bank account.
cialis senza ricetta
If you are sensation seriously discouraged, take into account talking about prescription medicines together with your physician. Occasionally major depression is the consequence of true compound discrepancy in your body. When this is the scenario, medicines can be quite beneficial. Your personal doctor should perform some basic blood assessments, along with other diagnostic equipment will also be applied, but the end result just generally is a far healthier you.
kamagra gel
dihodordsky op 22/10/2019

Хотите надежную охрану? Щенки немецкой овчарки с дрессировкой... Дрессировка собак в питомнике немецкой овчарки. Дрессировка собак.. Двухмесячные Щенки и взрослые дрессированные овчарки. Порода немецкая овчарка. Собаки с родословной.
Peterbruff op 04/11/2019

гидра - hydra, Hydra onion
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.