Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

08/12/2010

Black Swan

Black Swan
10 februari 2011
Volgend jaar kunnen we vanaf 10 februari genieten van een film die waarschijnlijk in 2011 een groot aantal einde-jaars-lijstjes gaat halen, en eind 2019 misschien ook wel een hoop einde-decennium-lijstjes.

Black Swan - Natalie Portman

Black Swan
, de nieuwste van Darren Aronofksy. Als die naam nog niet genoeg is om de gemiddelde cinefiel de bioscoop in te krijgen, zorgt de hoofdrol van Natalie Portman daar wel voor. Nu krijgen Aronofsky's films ook hier meestal acceptabele bezoekcijfers, maar de aandacht die hij verdient heeft de regisseur in de lage landen nog niet. Zet u 'm alvast in de agenda, horen we daarna wel van u wat u er echt van vond!


Plaats uw reactie

gekllokjwer op 13/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 13/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 13/10/2019

Ìèëüøòàòòåðçåå
Ðåçèíà
Èòàëèÿ Òóðèí
Êîðèíô
Òàðàç, Êàçàõñòàí
Êèøèí¸â
Øàðì-ýëü-Øåéõ, Åãèïåò
Ãðåöèÿ
Ðåñïóáëèêà Êðûì ãîðîä Ñóäàê
Ýñòîíèÿ
Äæèçðå
Ìîñêâà ÑÇÀÎ
Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü
Äèìèòðîâãðàä
Íîâîïîëîöê, Áåëàðóñü
Âàëåâî
Íîâîñèáèðñê Æåëåçíîäîðîæíûé ðàéîí
Ìîñêâà Ñàâ¸ëîâñêèé ÑÀÎ
gekllokjwer op 13/10/2019

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü
Ãðåíîáëü, Ôðàíöèÿ
Ðÿçàíü
Ïåðìü
Êàðàãàíäà
Èòàëèÿ Áðåøèà
Ãàçèàíòåï, Òóðöèÿ
Þæíî-Ñàõàëèíñê Ëóãîâîå ðàéîí
Ðîòòåðäàì
Êóáà
Ìåæåâ
î. Ñâ.Àííû, Ñåéøåëû
Ìîñêâà ÞÇÀÎ
Øêîäåð
Ïÿòèãîðñê
Ìèäëñáðî
Áëàãîâåùåíñê
gekllokjwer op 13/10/2019

Èíäîíåçèÿ
Ñåðïóõîâ
Áàëõàø Êàçàõñòàí
Øàðì-ýëü-Øåéõ, Åãèïåò
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé
Âëàäèìèð
Êðàñíîäàð
Ãðóçèÿ Õàøóðè
Àìñòåðäàì
ßíãè-Íèøàí
Ìîñêâà Ïðåñíåíñêèé
Taiwan
Êàëèíèíãðàä
Ìîñêâà ÑÀÎ
Ðåóòîâ
Íîâûé Óðåíãîé
Ôîäæà
Ìîñêâà Áóòûðñêèé ÑÂÀÎ
bluepalmgroupincTic op 14/10/2019

Achtung, unseriöse Kapitalanlage!

Warnung vor der Vermögensanlage der BluePalm Group Inc. Florida

Die angebotene Kapitalanlage wird illegal vertrieben. Es gibt keinen Kapitalanlageprospekt für den Vertrieb, weder in Deutschland, noch in Österreich oder in der Schweiz.

Es handelt sich wahrscheinlich um Kapitalanlagebetrug.

Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ermittelt aufgrund einer Anzeige bereits gegen die verantworlichen Hintermänner Ruben Wasicky, Christian Lutz Schoenberger und Christoph Heuermann.

Investieren Sie NICHT in die unseriöse Kapitalanlage der BluePalm Group Inc. Florida

Sie haben schon investiert, z.B. auf der Webseite Bluepalm.group? Informieren Sie sofort den Verbraucherschutz (Deutschland), das Anlegermagazin GoMoPa, den Konsumentenschutz (Österreich), die Kriminalpolizei sowie einen Anlegerschutzanwalt, damit Sie Ihr Geld zurückbekommen!
gekllokjwer op 14/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Âàëü Òîðàíñ
âàæíî
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
âàæíî
âàæíî
Ðóñòàâè (Rustavi) Ãðóçèÿ
âàæíî
Àëüêàëà-äå-Ýíàðåñ, Èñïàíèÿ
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 14/10/2019

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Ìóðîì
Àêòàó, Êàçàõñòàí
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 14/10/2019

Ìàõà÷êàëà
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Áðåñò, Áåëàðóñü
Äóíàéñêà-Ñòðåäà
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 14/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Êàìåíñê - Óðàëüñêèé
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 14/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Êîñòà-Äåëü-Ñîëü
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 14/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Ãîà, Èíäèÿ
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 14/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Áîêà-×èêà
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Ðåñïóáëèêà Êðûì ãîðîä Êåð÷ü
âàæíî
Ìàðèáîð
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 14/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Ìîñòîëåñ, Èñïàíèÿ
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Âîòêèíñê
âàæíî
Íèêîñèÿ, Êèïð
âàæíî
âàæíî
Êîñòà-Áëàíêà
gekllokjwer op 15/10/2019

Ìèëüøòàòòåðçåå
âàæíî
Èáèöà
Âèãî, Èñïàíèÿ
Ìóðìàíñê
âàæíî
Áóäàïåøò
Ðîäîñ
âàæíî
Ìîçûðü
âàæíî
âàæíî
Êàëèíêîâè÷è
ʸíèö
âàæíî
Âàääóâà, Øðè-Ëàíêà
Ïðàãà
Áåðäñê
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.