Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

08/12/2010

Black Swan

Black Swan
10 februari 2011
Volgend jaar kunnen we vanaf 10 februari genieten van een film die waarschijnlijk in 2011 een groot aantal einde-jaars-lijstjes gaat halen, en eind 2019 misschien ook wel een hoop einde-decennium-lijstjes.

Black Swan - Natalie Portman

Black Swan
, de nieuwste van Darren Aronofksy. Als die naam nog niet genoeg is om de gemiddelde cinefiel de bioscoop in te krijgen, zorgt de hoofdrol van Natalie Portman daar wel voor. Nu krijgen Aronofsky's films ook hier meestal acceptabele bezoekcijfers, maar de aandacht die hij verdient heeft de regisseur in de lage landen nog niet. Zet u 'm alvast in de agenda, horen we daarna wel van u wat u er echt van vond!


Plaats uw reactie

darjikklqer op 16/01/2020

Ðàìåíñêîå
Äçåðæèíñê
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
Ìàãàäàí
Òóðèí, Èòàëèÿ
Çàâèòèíñê
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ
Êîíäîïîãà
Øðè-Ëàíêà
ØÛÌÊÅÍÒ
Ìóðìàíñê
Êîïåéñê
Âèçåó
Ìîñêâà Òàãàíñêèé
Òþìåíü
Ñåóë, Þæíàÿ Êîðåÿ
Îäåññà
Äóáíèöà-íàä-Âàãîì
darjikklqer op 16/01/2020

Ýëèñòà
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
Àâñòðèÿ Ñåðôàóñ
Ìîñêâà Áèáèðåâî
Ìîñêâà Òàãàíñêèé
Sofia
Êóòàèñè (Kutaisi) Ãðóçèÿ
Êîñòà-Ðèêà
Âåðõíÿÿ Ïûøìà
Ëåðìîíòîâ
Ñàèðìå
Íåôòåêàìñê
Ìåëåíêè
Ñåâåðíûé Êèïð
Áàëàêîâî
Ìîñêâà ÞÇÀÎ
Ñåâàñòîïîëü
Ecuador
darjikklqer op 16/01/2020

Ìîñêâà Ìîæàéñêèé
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí
Êåð÷ü
Êàóíàñ (Ëèòâà)
Èíäèÿ
Ñà÷õåðå
Òåìèðòàó Êàçàõñòàí
Ñàìàíà
Áàãàìñêèå Îñòðîâà
Áàðíàóë
ßêóòñê Àâòîäîðîæíûé îêðóã
Äíåïð
Âîëîãäà
ÑÅÌÅÉ
Òåíåðèôå Ñåâåð
Àâñòðèÿ Ëåõ
Ìîëäàâèÿ
Áîðèñîâ, Áåëàðóñü
darjikklqer op 16/01/2020

Ìàëîÿðîñëàâåö
Amsterdam
Andorra
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
Ìîñêâà Íàãîðíûé
Àëèêàíòå
î. Ñâ.Àííû, Ñåéøåëû
Äàíèëîâñêèé ðàéîí
Íèööà
×åðåïîâåö
Ãðóçèÿ Âàðäçèà
Ìîñêâà ÑÂÀÎ
Òóðöèÿ Ýñåíüþðò
Óôà
Ìîñêâà Òóøèíî Ñåâåðíîå
Óôà Îðäæîíèêèäçåâñêèé ðàéîí
Êóíãóð
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü
darjikklqer op 16/01/2020

Ìåãèîí
Íîâîñèáèðñê Æåëåçíîäîðîæíûé ðàéîí
Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã
Áåðäñê
Çëàòîóñò
Èòàëèÿ Ôîðëè
Áàêñàí
Êàðãîïîëü
Êàðàäåíèç Ýðåãëè
Ïåðìü
Âîñêðåñåíñê
Àâñòðèÿ Çåëüäåí
Øòóòãàðò
Ìîñêâà Êðàñíîñåëüñêèé
Ãóðüåâñê
Êàñïè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Íåâñêèé
darjikklqer op 16/01/2020

Ýíãåëüñ
Ìîñêâà Þæíîå Áóòîâî
Êîíäîïîãà
Óðàëüñê
Ýëåêòðîñòàëü
Íîâî-Ïåðåäåëêèíî
Ìàêåäîíèÿ
Äåñíîãîðñê (Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü)
Òóëà Ñîâåòñêèé ðàéîí
Ìîñêâà Áàñìàííûé
Àãðà, Èíäèÿ
Ìîñêâà Ãîëîâèíñêèé
Ãðóçèÿ Êàõåòèÿ
Áàõîñ-äå-Àéíà
Áàðñåëîíà
Èíòà
Óæóð
Òóðöèÿ Äèÿðáàêûð
darjikklqer op 16/01/2020

Êàçàõñòàí Òàëäûêîðãàí
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Õîòüêîâî
Çàáàéêàëüñêèé êðàé
Ïîòè
Íîâîêóéáûøåâñê
Ìîñòîâñêîé
Àòûðàó
Àâñòðèÿ
Êðàñíîãîðñê
Ëèïåöê
Ìîñòîëåñ
Íåàïîëü
Ìèëàí
Oslo
Ìèðíûé
Ãóñü-Õðóñòàëüíûé
Ìàãäåáóðã
Ñèíãàïóð
darjikklqer op 17/01/2020

Âèëüíþñ
Íèæíèé Òàãèë
Ïå÷àòíèêè
Ãóðäæààíè
Ìîñêâà Ëèàíîçîâî
Ðîòòåðäàì
Ìóðîì
Ìîñêâà Ñîêîë
Ôóýðòåâåíòóðà
Óôà
Ãåðìàíèÿ Äðåçäåí
Êàçàíü
Àðèäåÿ
Àáàêàí
Ìîñêâà Òðîïàð¸âî-Íèêóëèíî
Çåñòàôîíè
Íîâî÷åðêàññê
Áåëàðóñü Ãðîäíî
darjikklqer op 17/01/2020

Óðàëüñê Êàçàõñòàí
Ìîñêâà Ãîëîâèíñêèé
Öåëü Àì Çåå
Ìàí÷åñòåð
Ñàðàïóë
Ëóãà
×åõîâ
Ëèåïàÿ (Ëàòâèÿ)
Ëþáåðöû
Ýññåí
Õàñàâþðò
Õóðãàäà, Åãèïåò
Àáàñòóìàíè
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Îëäåì
Albania
Òàãàíðîã
Ñàðîâ
darjikklqer op 17/01/2020

Ëà-Ìîëèíà
Ïóøêèíî
Âëàäèâîñòîê
Ìîñêâà ÑÀÎ
Costarica
Òîìñê Ëåíèíñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.
Àíæå, Ôðàíöèÿ
Èòàëèÿ Ïàðìà
Ôèëèïïèíû
Ðÿçàíü Æåëåçíîäîðîæíûé ðàéîí
Áàëàêîâî
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ëþáåðöû
Ðàäóæíûé
Madrid
Ëåéïöèã
Ìîñêâà Ïðåñíåíñêèé
Ñëîáîäñêîé
darjikklqer op 17/01/2020

Ïàññèêóäà, Øðè-Ëàíêà
Êåíòàó, Êàçàõñòàí
Òàìáîâ
Êóðñê
Ìîñêâà ×åðòàíîâî Ñåâåðíîå
Èçîáèëüíûé (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
Àëüìåòüåâñê
Çåëåíîäîëüñê
Ìàëüäèâû
Þãî-Âîñòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã Ìîñêâû
Áàëàïèòèÿ, Øðè-Ëàíêà
Àáàñòóìàíè
Áàðíàóë
Ìîñêâà Þæíîå Ìåäâåäêîâî ÑÂÀÎ
Óëàí-Óäý
San marino
Þãîðñê
Âëàäèâîñòîê
darjikklqer op 17/01/2020

Îñïèòàëåò
Óðåêè
Àðõàíãåëüñê Èñàêîãîðñêèé îêðóã
Àðõàíãåëüñê
Êàòî-Ïîëåìèäèÿ
×åðòàíîâî Þæíîå
Íèíîöìèíäà
Ñëàâãîðîä(Àëòàéñêèé êðàé)
Àðìåíèÿ Àáîâÿí
Õàñêîâî
Êàðòàëû
Ìîñêâà Áåñêóäíèêîâñêèé
Áóðñà, Òóðöèÿ
Ïåðåñëàâëü
Ñòåðëèòàìàê
Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë
Yerevan
Ìîñêâà ðàéîí ßêèìàíêà
darjikklqer op 17/01/2020

Êðàñíîäàð
Àëìàòû
Êåð÷ü
ìåòàäîí â íîâîêóçíåöêå
ßêóòñê
Ñåðáèÿ
íîâîñòè
íîâîñòè
Êóïèòü çàêëàäêó Ñïèäû â Òåìèðòàó
íîâîñòè
íîâîñòè
Oslo
êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â íàðî-ôîìèíñê
Ìîçäîê
Âåëèêèå Ëóêè
Ìîñêâà Ñèëèíî
Áîðèñîãëåáñê
Òóàïñå
darjikklqer op 17/01/2020

íîâîñòè
êóïèòü ñïàéñ â íîâîñèáèðñê
íîâîñòè
Íàçðàíü
íîâîñòè
Êóïèòü çàêëàäêè Áîøêè â Áîãäàíîâè÷
íîâîñòè
íîâîñòè
Äìèòðîâñêèé ðàéîí
Çàêëàäêè Àìôåòàìèí â Êåãóìñ
íîâîñòè
íîâîñòè
Áàðíàóë Öåíòðàëüíûé ðàéîí
çàêëàäêè êîêàèí â äìèòðîâ
Ïàêèñòàí
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
darjikklqer op 17/01/2020

Òðîèöê (×åëÿáèíñêàÿ îáë)
êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â áðÿíñêå
íîâîñòè
íîâîñòè
Ôóðìàíîâ
Ìîñêâà Ãîëîâèíñêèé
Êóïèòü çàêëàäêè Ãàø â Áîëîòíîå
íîâîñòè
Ìàâðèêèé
êóïèòü ìåô â ïÿòèãîðñê
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
Ìóðìàíñê
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
êóïèòü íàðêîòèêè â Îïàâà (Opava)
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.