Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

08/12/2010

Black Swan

Black Swan
10 februari 2011
Volgend jaar kunnen we vanaf 10 februari genieten van een film die waarschijnlijk in 2011 een groot aantal einde-jaars-lijstjes gaat halen, en eind 2019 misschien ook wel een hoop einde-decennium-lijstjes.

Black Swan - Natalie Portman

Black Swan
, de nieuwste van Darren Aronofksy. Als die naam nog niet genoeg is om de gemiddelde cinefiel de bioscoop in te krijgen, zorgt de hoofdrol van Natalie Portman daar wel voor. Nu krijgen Aronofsky's films ook hier meestal acceptabele bezoekcijfers, maar de aandacht die hij verdient heeft de regisseur in de lage landen nog niet. Zet u 'm alvast in de agenda, horen we daarna wel van u wat u er echt van vond!


Plaats uw reactie

gagarinytja op 09/07/2019

Ñòàô â Òèõâèí
Ãðóçèÿ Àíàêëèÿ
Âîðîíåæ
Êóïèòü Êðèñòàëû â Ìåäâåæüåãîðñêå
Ðèääåð Êàçàõñòàí
Àïòå÷íûé íàðêîòèê Òðîïèêàìèä: ëåãàëüíîå ñàìîóáèéñòâî
Çàêëàäêè íàðêîòèêîâ â Íèæíèé Íîâãîðîä
Áàóñêà
Êàííàáèäèîë êóïèòü
Áàðñåëîíà
Êóïèòü ìàðèõóàíà ×åðêåññê
Êóïèòü õìóðûé êàéô Ñâåòëûé
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ
Ìîñêâà ÖÀÎ
Ìîñêâà Êóíöåâî
Ïëóíãå
Êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â Ýëèñòå
Ãåðìàíèÿ
Àòðîïèíîêîìàòîçíàÿ òåðàïèÿ
Ìåòàäîí â ßëòàîñïàðèâàåòñÿ
Íàñòîè è íàïèòîê «ñîìà» — Amanita Muscaria House
Íîâîêóéáûøåñê
Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Èæåâñêå
Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Íåðåõòå
gagarinytja op 10/07/2019

Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Òóðèíñêå
Òóðêåñòàí
Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ñâåòëîãîðñêå
Ñåâåðíûé Êèïð
Êóïèòü çàêëàäêè ðîññûïü â Òèõâèíå
Êóïèòü Ãåðîèí Àñòðàõàíü
Ïðèâàò êóðñ âàëþò íà ñåãîäíÿ
Òûíäà
Áðåìåí
Shaman Shop | Tribez Wiki | FANDOM powered by Wikia
Ðåàãåíò â Ëèâíû
Çâîëëå
Ôåòõèå êóïèòü êîêàèí
Öåëü Àì Çåå
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â ×åðêåññêå
Òåïëèöå
Ëàöèÿ
Ìîñêâà Î÷àêîâî-Ìàòâååâñêîå
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Ëàêèíñêå
Ãàëàêòèêà ÷åëÿáèíñê
Êóïèòü ãåðîèí â Êîðåíîâñê
Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Ãóñåâ
×åðíîãîðèÿ
Ëåñîçàâîäñê êóïèòü Ecstasy - UPS
gagarinytja op 10/07/2019

Òèðàíà
Çàâåñòè ñåáå ýëåêòðîííûé êîøåëåê | Ïëàòåæíûå ñèñòåìû
Êóïèòü ÑÊ Êðèñò Áåëûå Ñëþäÿíêà
Ýéëàò
Ðåñòîðàí Èìïåðèàë â Ñòåðëèòàìàêå
Áîøêè â Æóêîâå
Êóïèòü Ãàøèø â Ãóáêèí
Íàðêîñîëè èçãîòîâëåíèå
Íàðêîòèêè â Ïåðâîìàéñêå
Ãàëà (Íîðâåãèÿ)
Êðàñíîãâàðäåéñêîå êóïèòü ìàðèõóàíó
Ðîññûïü â Õâàëûíñêå
Çàêëàäêè ìîñêâà ñêîðîñòü Êàìûçÿêâàíí
Ìîñêâà Êðûëàòñêîå
Àáàçà êóïèòü ãèäðîïîíèêó
Ãäå Ñîëü â Êðàñíîäàðå
Âëàäèìèðñêàÿ îáë. êóïèòü ìàðèõóàíó
Ñêîðîñòü â Ìè÷óðèíñêå
Î. Ñèöèëèÿ êóïèòü øèøêè
Øèøêè àê47 â Êèñëîâîäñêå
Ãàëîïåðèäîë ýôôåêò
Ãóñü-Õðóñòàëüíûé
ßêóòñê
Íèæíèé Íîâãîðîä
gagarinytja op 10/07/2019

Êóïèòü Ãàøèø Òîëüÿòòè
Çàêëàäêè ðîññûïü â Êîíàêîâå
Ãóñü-Õðóñòàëüíûé
Äîí 24 áèç
Âàëåâî
Êàéî-Êîêî
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Äçåðæèíñêå
Êóïèòü Íàðêîòèêè â Áóä¸ííîâñêå
Ìîñêâà Áîãîðîäñêîå
Çàêëàäêè ñïàéñ â Ñîëíå÷íîãîðñê-30
Çàêîïàíå
Ëèìîæ
Ìîñêâà Ðÿçàíîâñêîå-ïîñåëåíèå
Ìàëàòüÿ
Îêñèêîäîí ÷òî ýòî
Ìîñêâà Ñîëíöåâî
Êóïèòü Øèøêè àê47 â Ìûøêèí
Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Íîãèíñêå
Íîâûé Óðåíãîé
Íàðêîòèêè â Þðþçàíè
Êàê âûâåñòè íàðêîòèêè èç îðãàíèçìà — ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû è ðåêîìåíäàöèè
Êóïèòü Ãàíæà ×åðíîãîëîâêà
Ìãëèí êóïèòü çàêëàäêó Molly: MDMA HQ
Ìîñêâà ÑÇÀÎ
gagarinytja op 10/07/2019

Øàïêè äåòñêèå îïòîì àðêòèê
Ãàøèø êàê ïðàâèëüíî êóðèòü
Ñîëè ìèêñû óôà
Àáèíñê
Áàíãëàäåø êóïèòü Êîêàèí
Ëèðèêà â Íèæíåì Òàãèëå
Êóïèòü êóðèòåëüíûå ìèêñû Íèæíåêàìñê
Øàðüÿ
Ìóðàøè êóïèòü çàêëàäêó
Êóðèòåëüíóþ ñìåñü êóïèòü
Ìîñêâà ÞÂÀÎ
Êóïèòü òðàìàäîë â Áàòàéñê
Çàêëàäêè ëèðèêà â Íîâîàëåêñàíäðîâñêå
Êóïèòü Ãàíäæóáàñ Íîâîêóáàíñê
Ìîñêâà Îðåõîâî-Áîðèñîâî Ñåâåðíîå
Êàðåëè
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü êóïèòü HQ Ãàøèø
Áóõòà Ëàñïè
Ìîñêâà ðàéîí Ñåâåðíûé
Õîáè
Ðèääåð
Àýðîïîðò
Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Çàïîëÿðíîì
Æüÿð-íàä-Ãðîíîì
gagarinytja op 11/07/2019

Àòðîïèí ôîðìóëà
Ñêîðîñòü â Óñîëüå-ñèáèðñêîì
Êèñëîâîäñê
Ýêñåòåð
Ìîñêâà Ñòðîãèíî
Øâåéöàðèÿ ÐÅÃÈÎÍ ÆÅÍÅÂÑÊÎÃÎ ÎÇÅÐÀ
Çàêàçàòü ãàøèø îïòîì
Ìàðêè â Ðóáöîâñêå
Êóïèòü çàêëàäêè â Êèðîâãðàäå
Êóïèòü Ëÿïêà Ãåîðãèåâñê
Îðãàçì ïîä ýêñòàçè
Ðåæ êóïèòü MDMA Pills - GREEN
Êîñòà Áëàíêà
Ðåàãåíò 1ê30
Ìîñêâà Ðàìåíêè
Âîëæñê
Êóïèòü ìàðèõóàíó Ïåòóõîâî
Ýôôåêò îò ëñä
Êóïèòü ìåòîäîí â Êîãàëûìå
Äîðòìóíä
Çàêëàäêè òðàìàäîë âËàèøåâå
Spice Àìóðå çàêàçàòü äæèâèàø çàêàçàòü
Íóýâà Ñàí Ñàëâàäîð êóïèòü øèøêè
Êóïèòü íàðêîòèêè Ïðîêîïüåâñê
stavkifggawe op 13/07/2019

купить закладки скорость a-PVP в Саратов
Купить закладки кристаллы в Рогун
Купить закладки в Белоусово
купить закладки ширка в Каменец-Подольский
Купить закладки героин в Кузнецке
соль Тура
купить закладки ск в Херсон
Закладки лирика в Барабинске
купить закладки ск в Херсон
Лсд Печора
купить закладки мефедрон в Конаково
Бошки Красногорск
бошки в Сосновоборске
Бошки Светлогорск
Скорость Верхнедвинск
Купить закладки Гера в Серебрянск
Купить закладки трамадол в Сергиеве Посад-7
Купить закладку Кокс в Унгень
купить закладки кокс в Красногорск
Купить Гаш в Ранка
купить закладки закладки в Зарайск
купить закладки Наркотики в Ярцево
stavkifggawe op 14/07/2019

купить закладки в Нытве
купить стаф в Железногорск
Купить закладки Гера в Артем
Купить Метадон в Юрюзань
Купить закладки бошки в Онеге
Купить закладки лирика в Змеиногорске
Купить Гаш в Гавличкув-Брод (Havlickuv Brod)
МДМА Горки
Купить закладку Кокаин в Уральск
купить закладки мефедрон в Дзержинск
Купить закладки в Тукумс
Купить закладки в Зее
купить наркотики в Тахов (Tachov)
Закладки Гера в Калач
меф Новороссийск
Купить Кокс в Ждирец-над-Доубравоу (Zdirec nad Doubravkou)
Купить закладку Мефедрон в Нерехта
Закладки альфа в Кадуй
Закладки наркотики в Баку
Закладки Кокаин в Адыгейск
Спиды Туапсе
россыпь в Касиме
stavkifggawe op 14/07/2019

Закладки метадон в Сковородине
Купить скорость в Тарко-Сале
Купить закладки Ск в Печоры
Закладки Кокаин в Орлов
Купить закладки Бошки в Ниязов
Трамадол в Белой Холунице
мефедрон Нерчинск
Купить экстази в Сергиев Посад-7
Купить закладки Мефедрон в Зыряновск
Купить Амф в Кубинка
кокс Зарайск
Метадон Ахалцихе
Купить закладки трамадол в Сергиеве Посад-7
Купить закладку Скорость a-PVP в Волчанск
Закладки Скорость в Шадринск
сп Усть-Нера
Купить закладки Меф в Нея
Купить закладку Мефедрон в Пуозас
Купить экстази в Томари
Купить закладки лирика в Спас-клепике
Закладки ск в Соловьевск
Купить закладки Марки в Микунь
stavkifggawe op 14/07/2019

Купить Марки в Зеленокумск
Закладки лирика в Жердевке
Закладки трамадол вПучеже
Закладки Гашиш в Новоржев
Лирика в Кизилюрте
Купить Шишки ак47 в Батайск
Героин Ширакаван
марки Мурманск
Закладки Скорость a-PVP в Икшкиле
закладки в Усинске
Купить закладку Мед в Углич
Закладки трамадол вНягани
Купить закладку Кокаин в Куйбышев
Шишки Волосово
Закладки LSD в Агрызе
купить мука в Сулак
Купить закладки Кокос в Удомля
Купить закладки Экстази в Данилов
Бошки Семилуки
Купить закладки Гарик в Махтумкули
Купить закладки Метадон в Гарлява
Купить закладку Гашиш в Зарайск
ManuelCatte op 15/07/2019

Кто что подумывает о сео? Думается, отменная информация
stavkifggawe op 19/07/2019

Буковель купить кокаин, мефедрон и бошки
Москва район Марфино купить кокаин, мефедрон и бошки
Людиново(Калужская обл) купить кокаин, мефедрон и бошки
Григориополь купить кокаин, мефедрон и бошки
Магас купить кокаин, мефедрон и бошки
Гулистан купить кокаин, мефедрон и бошки
Белореченск купить кокаин, мефедрон и бошки
Москва Покровское-Стрешнево купить кокаин, мефедрон и бошки
Нагуа купить кокаин, мефедрон и бошки
Берген купить кокаин, мефедрон и бошки
Москва район Аэропорт купить кокаин, мефедрон и бошки
Лир купить кокаин, мефедрон и бошки
Бордо купить кокаин, мефедрон и бошки
Ельск купить кокаин, мефедрон и бошки
Мелиха купить кокаин, мефедрон и бошки
Молодечно купить кокаин, мефедрон и бошки
Зарафшан купить кокаин, мефедрон и бошки
Сарапул купить кокаин, мефедрон и бошки
Сестрорецк купить кокаин, мефедрон и бошки
Нововоронеж купить кокаин, мефедрон и бошки
Истиклол купить кокаин, мефедрон и бошки
Ташир купить кокаин, мефедрон и бошки
stavkifggawe op 19/07/2019

Куляб купить кокаин, мефедрон и бошки
Кропоткин (Краснодарский край) купить кокаин, мефедрон и бошки
Хони купить кокаин, мефедрон и бошки
Капан купить кокаин, мефедрон и бошки
Елабуга купить кокаин, мефедрон и бошки
Сан-Франсиско-де-Макорис купить кокаин, мефедрон и бошки
Шанлыурфа купить кокаин, мефедрон и бошки
Гумдаг купить кокаин, мефедрон и бошки
Новара купить кокаин, мефедрон и бошки
Сарканд купить кокаин, мефедрон и бошки
Пабраде купить кокаин, мефедрон и бошки
о. Гран Канария купить кокаин, мефедрон и бошки
Лидс купить кокаин, мефедрон и бошки
Малатья купить кокаин, мефедрон и бошки
Сиирт купить кокаин, мефедрон и бошки
Москва район Алексеевский купить кокаин, мефедрон и бошки
Москва ЮАО купить кокаин, мефедрон и бошки
Турин купить кокаин, мефедрон и бошки
Абинск купить кокаин, мефедрон и бошки
Монтана купить кокаин, мефедрон и бошки
Росток купить кокаин, мефедрон и бошки
Швенчёнеляй купить кокаин, мефедрон и бошки
stavkifggawe op 20/07/2019

Черемхово купить кокаин, мефедрон и бошки
Камагуэй купить кокаин, мефедрон и бошки
Плимут купить кокаин, мефедрон и бошки
Барань купить кокаин, мефедрон и бошки
Байкал купить кокаин, мефедрон и бошки
Исфана купить кокаин, мефедрон и бошки
Питерборо купить кокаин, мефедрон и бошки
Ханабад купить кокаин, мефедрон и бошки
Уддевалла купить кокаин, мефедрон и бошки
Климовск (Москвоская Область) купить кокаин, мефедрон и бошки
Орловская область купить кокаин, мефедрон и бошки
Нгве Саунг купить кокаин, мефедрон и бошки
Марсель купить кокаин, мефедрон и бошки
Санкт-Петербург район Кировский купить кокаин, мефедрон и бошки
Брадфорд купить кокаин, мефедрон и бошки
Герцегновская ривьера купить кокаин, мефедрон и бошки
Ним купить кокаин, мефедрон и бошки
Нортгемптон купить кокаин, мефедрон и бошки
Лиелварде купить кокаин, мефедрон и бошки
Херлен купить кокаин, мефедрон и бошки
Каскелен купить кокаин, мефедрон и бошки
Кюстендил купить кокаин, мефедрон и бошки
stavkifggawe op 20/07/2019

Пуатье купить кокаин, мефедрон и бошки
Баягуана купить кокаин, мефедрон и бошки
Гулькевичи (Краснодарский Край) купить кокаин, мефедрон и бошки
Москва район Проспект Вернадского купить кокаин, мефедрон и бошки
Батуми купить кокаин, мефедрон и бошки
Острава купить кокаин, мефедрон и бошки
Москва район Раменки купить кокаин, мефедрон и бошки
Аксарай купить кокаин, мефедрон и бошки
Асуа-де-Компостела купить кокаин, мефедрон и бошки
Бахт купить кокаин, мефедрон и бошки
Остров купить кокаин, мефедрон и бошки
Великобритания купить кокаин, мефедрон и бошки
Мускрон купить кокаин, мефедрон и бошки
Старые Дороги купить кокаин, мефедрон и бошки
Амадора купить кокаин, мефедрон и бошки
Туймазы купить кокаин, мефедрон и бошки
СЕМЕЙ купить кокаин, мефедрон и бошки
о. Карпатос купить кокаин, мефедрон и бошки
Ботошани купить кокаин, мефедрон и бошки
Эребру купить кокаин, мефедрон и бошки
Касан купить кокаин, мефедрон и бошки
Джвари купить кокаин, мефедрон и бошки
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.