Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 

13/09/2012

Oslo, 31. August

Genuanceerde ellende.

Joachim Trier, het neefje van Lars Von maakt met Oslo, 31. August een feel-badmovie, die ondanks het heftige onderwerp niet meer kan verschillen van het werk van zijn oom. Waar Lars von Trier vaak op magistrale wijze met het botte bijltje hakt, daar is Oslo, 31. August subtiel en beheerst, met een ambigu einde waar nog over nagesproken kan worden.
Joachim Trier baseerde Oslo, 31. August op het boek "Le Feu Follet" van Pierre Drieu La Rochelle, dat eerder verfilmd werd door Louis Malle. Het boek beschrijft de laatste dag van een suïcidale jongeman die nog eenmaal al zijn vrienden bezoekt. Oslo, 31. August wijkt op een aantal kernpunten af van het bronmateriaal, met voornaamste kenmerk dat hoofdpersoon Anders niet enkel suïcidaal is, maar ook een ex-drugsverslaafde is. Het afkicken in de kliniek, waarvan hij tijdelijk verlof heeft, valt hem zwaar en zijn drugsverleden blijft hem als een schaduw achtervolgen.
 
Op de dag uit de titel bezoekt probeert Anders in zijn introductiescène zelfmoord te plegen, maar dit mislukt. Vervolgens is zijn missie om zichzelf op andere gedachten te brengen en bezoekt hij een aantal mensen uit zijn verleden. Die blijken echter allemaal net zo vast te zitten als hij, in andere verslavingen en gewoontes, en kunnen hem niet helpen. Joachim Trier schetst op uiterst subtiele wijze een gehele generatie die totaal ontworteld is. Mensen die vluchten uit de relatiesleur door met hun partner te playstationen in plaats van te praten. Die genot zoeken in excessen als drugs en alcohol. Die tijdschriften volschrijven met intellectuele visies op HBO-series en videogames, maar in het dagelijks leven hun onvrede nauwelijks onder woorden weten te brengen. Het is een confronterend beeld waar veel twintigers zich in zullen herkennen, maar waar Trier geen oordeel over velt.
 
Enkel in de openingsscène toont de regisseur enige bombast, waarbij op magistrale wijze het verleden van vele Oslo'ers geschetst wordt aan de hand van stockfootage en archiefbeelden. Dit generatiebeeld, vol geluk en menselijk contact, staat in sterk contrast met de kille relaties, en de afstandelijke regiebenadering die in de rest van de film naar voren komt. Enkel op momenten waarop Anders niet praat, zoals tijdens een nachtelijk ritje op de bagagedrager van een lief meisje, komt er geluk om de hoek kijken. Op deze momenten, waarop hij geen controle uitoefent of wil uitoefenen, kan hij zich laten meevoeren. Dat de excessen van de samenleving Anders uiteindelijk te veel zijn geworden, weet Trier op uitmuntende wijze te tonen. De laatste shots van de film zijn ambigu: hoopvol of troosteloos, afhankelijk van de state of mind van de kijker.


DVD

13/09/2012

Homescreen

16:9

Noors DD 5.1

Nederlands

Plaats uw reactie

darjikklqer op 18/01/2020

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
Æóêîâñêèé
íîâîñòè
íîâîñòè
êóïèòü çàêëàäêó ñê â áåðåçíèêè
íîâîñòè
Ãóñü-Õðóñòàëüíûé
íîâîñòè
Ãåîðãèåâñê
íîâîñòè
íîâîñòè
Áåëãîðîä Âîñòî÷íûé îêðóã
Ìîñêâà Áåñêóäíèêîâñêèé
íîâîñòè
íîâîñòè
Çàêëàäêè MDMA â Ãîðíî-àëòàéñêå
íîâîñòè
Êîãàëûì
darjikklqer op 18/01/2020

íîâîñòè
ãàðèê ñåðãèåâ ïîñàä
Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå
íîâîñòè
êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â êðîíøòàäò
Ìîíòå-Êàðëî
íîâîñòè
Êèðîâî-×åïåöê
íîâîñòè
íîâîñòè
Êóïèòü çàêëàäêè Êîêîñ â Áàëàõíà
íîâîñòè
Êóâà
íîâîñòè
Òåëü-Àâèâ
íîâîñòè
Âûêñà
íîâîñòè
darjikklqer op 18/01/2020

íîâîñòè
êóïèòü çàêëàäêó ìåòàäîí â îõàíñê
Áèëÿñóâàð
íîâîñòè
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Êîëîìíà
Êóïèòü ýêñòàçè â Àëçàìàé
Áàðíàóë
çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â êîëîìíà
íîâîñòè
Ëèññàáîí, Ïîðòóãàëèÿ
íîâîñòè
À÷èíñê
íîâîñòè
Ñî÷è
Óøàðàë
Ìîñêâà Èçìàéëîâî Âîñòî÷íîå
íîâîñòè
íîâîñòè
darjikklqer op 19/01/2020

íîâîñòè
Ìîñêîâñêèé
íîâîñòè
Çàêëàäêè àìôåòàìèí â Íàáåðåæíûå×åëíû
íîâîñòè
íîâîñòè
Óñòü-Êàòàâ
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
Çàêëàäêè êðèñòàëû â Ïî÷åïå
íîâîñòè
Ìîñêâà Êðþêîâî ÇåëÀÎ
íîâîñòè
íîâîñòè
Îñïèòàëåò
Íóð-Ñóëòàí, Êàçàõñòàí
darjikklqer op 19/01/2020

Êðàñíîäàð Ïðèêóáàíñêîìó îêðóã
Âàëåíñèÿ
Denmark
Îð¸ë
íîâîñòè
íîâîñòè
Éîøêàð-Îëà Çàâîäñêîé ðàéîí
Áåðäñê
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Ìàêàðüåâå
íîâîñòè
Òðèåñò
î. Ëà Ïàëüìà
íîâîñòè
íîâîñòè
Áðàòñê
Êóïèòü çàêëàäêè Ìåôåäðîí â Êàëóãà
Êðàñíîãâàðäåéñêîå (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
íîâîñòè
darjikklqer op 19/01/2020

íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
Öåëëü-àì-Çåå - Êàïðóí
Òîìñê
Ìîñêâà Ëþáëèíî
íîâîñòè
Âè÷åíöà
Êóïèòü çàêëàäêó Àìôåòàìèí â Àñòàíà
íîâîñòè
íîâîñòè
ßðîñëàâëü
íîâîñòè
Ìåòðîãîðîäîê
íîâîñòè
ãåðû÷ ñàðàíñê
íîâîñòè
Ìèàññ
darjikklqer op 19/01/2020

íîâîñòè
×èàíãìàé, Òàèëàíä
Òâåðü Çàâîëæñêèé ðàéîí
íîâîñòè
íîâîñòè
Ìûòèùè
Ìîñêâà Ñåâåðíûé
íîâîñòè
Âîëãîðå÷åíñê
íîâîñòè
íîâîñòè
Êóðñê
Íîâîêóéáûøåâñê
íîâîñòè
Óëüÿíîâñê
×åáîêñàðû Ìîñêîâñêèé ðàéîí
Ìóðîì
Àòûðàó
darjikklqer op 19/01/2020

íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
íîâîñòè
êóïèòü çàêëàäêó ìåôåäðîí â êåð÷ü
çàêëàäêè ñê â íèæíåâàðòîâñê
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
Ìîñêâà ×åð¸ìóøêè
íîâîñòè
íîâîñòè
Ñàìóè, Òàèëàíä
×åõèÿ
darjikklqer op 19/01/2020

íîâîñòè
Ðåñïóáëèêà Ìàðèé
Òóðöèÿ Àäàïàçàðû
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
íîâîñòè
Øóÿ
íîâîñòè
íîâîñòè
Ôèëëàõ
Êîêøåòàó, Êàçàõñòàí
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Ñóðãóò
íîâîñòè
Ñîëíöåâî
Ãðîäíî
Ìîñêâà Ìîæàéñêèé
Ìîñêâà Òàãàíñêèé
darjikklqer op 20/01/2020

íîâîñòè
Ïèçà
íîâîñòè
Àðçàìàñ
Ïàôîñ
íîâîñòè
Ãðóçèÿ Êâàðåëè
Ãðóçèÿ Ìåñòèà
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
êóïèòü çàêëàäêó êîêñ â îëåêìèíñê
íîâîñòè
íîâîñòè
mdma â äçåðæèíñêîì
darjikklqer op 20/01/2020

Ðîòòåðäàì
Áàëàøèõà
íîâîñòè
Ðåóòîâ
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
ßðîñëàâëü
Êóðãàí Ýíåðãåòèêè ðàéîí
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Êàøèðà
íîâîñòè
êîëåñà Êàðàóë
Ìóðñèÿ
íîâîñòè
Ôðàíöèÿ
íîâîñòè
ñïàéñ ïåòðîïàâëîâñê-
Òóðöèÿ Êàõðàìàíìàðàø
darjikklqer op 20/01/2020

êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â ñûñåðòü
êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â âëàäèêàâêàçå
íîâîñòè
Òóðöèÿ Èçìèð
íîâîñòè
Ëèïåöê
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
Ïåíçà
íîâîñòè
Òóðöèÿ Ýñêèøåõèð
íîâîñòè
Êóïèòü Ãàø â Ñîëüöû 2
íîâîñòè
Ñóðãóò Ñåâåðíûé ïðîìûøëåííûé ðàéîí
íîâîñòè
Íèæíèé Íîâãîðîä Àâòîçàâîäñêèé ðàéîí
darjikklqer op 20/01/2020

Ìîñêâà Áèáèðåâî ÑÂÀÎ
Ãåëåíäæèê
Vaduz
íîâîñòè
Êóïèòü çàêëàäêè òðàìàäîë â Ïîëÿðíîì
Êóïèòü çàêëàäêó Ìàðêè â Òåðåê
Òóàïñå
íîâîñòè
Íîðèëüñê
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
Ñàìåò, Òàèëàíä
Âåí¸â
Êîïåíãàãåí
Òóðêìåíèÿ ¨ë¸òåí
Íàäûì
íîâîñòè
darjikklqer op 20/01/2020

íîâîñòè
íîâîñòè
Áèëèáèíî
Êîêñ Êèçåë
Ôðàíöèÿ ËÅ ÄÅÇ ÀËÜÏ
íîâîñòè
íîâîñòè
Belarus
Êèñëîâîäñê
íîâîñòè
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü
Íàãàòèíñêèé Çàòîí
íîâîñòè
íîâîñòè
Êèíãèñåïï
íîâîñòè
ʸëüí
Ëèêèíî-Äóëåâî
darjikklqer op 20/01/2020

Ìåðñèí
Òâåðñêàÿ îáëàñòü
Êàçàõñòàí
êóïèòü çàêëàäêó ìåòàäîí â ýëèñòà
Àëàòûðü
Êóïèòü çàêëàäêè Ãåðà â Êóëñàðû
Ëà-Êîðóíüÿ
×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà
íîâîñòè
Ëóãà
êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â îòðàäíîì
íîâîñòè
íîâîñòè
íîâîñòè
×åðíîãîðèÿ
íîâîñòè
Ëàí÷õóòè
Ïîäîëüñê
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.