Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 

13/09/2012

Oslo, 31. August

Genuanceerde ellende.

Joachim Trier, het neefje van Lars Von maakt met Oslo, 31. August een feel-badmovie, die ondanks het heftige onderwerp niet meer kan verschillen van het werk van zijn oom. Waar Lars von Trier vaak op magistrale wijze met het botte bijltje hakt, daar is Oslo, 31. August subtiel en beheerst, met een ambigu einde waar nog over nagesproken kan worden.
Joachim Trier baseerde Oslo, 31. August op het boek "Le Feu Follet" van Pierre Drieu La Rochelle, dat eerder verfilmd werd door Louis Malle. Het boek beschrijft de laatste dag van een suïcidale jongeman die nog eenmaal al zijn vrienden bezoekt. Oslo, 31. August wijkt op een aantal kernpunten af van het bronmateriaal, met voornaamste kenmerk dat hoofdpersoon Anders niet enkel suïcidaal is, maar ook een ex-drugsverslaafde is. Het afkicken in de kliniek, waarvan hij tijdelijk verlof heeft, valt hem zwaar en zijn drugsverleden blijft hem als een schaduw achtervolgen.
 
Op de dag uit de titel bezoekt probeert Anders in zijn introductiescène zelfmoord te plegen, maar dit mislukt. Vervolgens is zijn missie om zichzelf op andere gedachten te brengen en bezoekt hij een aantal mensen uit zijn verleden. Die blijken echter allemaal net zo vast te zitten als hij, in andere verslavingen en gewoontes, en kunnen hem niet helpen. Joachim Trier schetst op uiterst subtiele wijze een gehele generatie die totaal ontworteld is. Mensen die vluchten uit de relatiesleur door met hun partner te playstationen in plaats van te praten. Die genot zoeken in excessen als drugs en alcohol. Die tijdschriften volschrijven met intellectuele visies op HBO-series en videogames, maar in het dagelijks leven hun onvrede nauwelijks onder woorden weten te brengen. Het is een confronterend beeld waar veel twintigers zich in zullen herkennen, maar waar Trier geen oordeel over velt.
 
Enkel in de openingsscène toont de regisseur enige bombast, waarbij op magistrale wijze het verleden van vele Oslo'ers geschetst wordt aan de hand van stockfootage en archiefbeelden. Dit generatiebeeld, vol geluk en menselijk contact, staat in sterk contrast met de kille relaties, en de afstandelijke regiebenadering die in de rest van de film naar voren komt. Enkel op momenten waarop Anders niet praat, zoals tijdens een nachtelijk ritje op de bagagedrager van een lief meisje, komt er geluk om de hoek kijken. Op deze momenten, waarop hij geen controle uitoefent of wil uitoefenen, kan hij zich laten meevoeren. Dat de excessen van de samenleving Anders uiteindelijk te veel zijn geworden, weet Trier op uitmuntende wijze te tonen. De laatste shots van de film zijn ambigu: hoopvol of troosteloos, afhankelijk van de state of mind van de kijker.


DVD

13/09/2012

Homescreen

16:9

Noors DD 5.1

Nederlands

Plaats uw reactie

rekoloas op 11/10/2018

Ìîñêâà ÑÀÎ
Ôàòåæ êóïèòü NBOME
Ðæåâ
Çàêëàäêè ìèêñîâ â íîâîêóçíåöêå
Заготовки из перца на зиму — вкусные и проверенные рецепты с фото и видео
Íåôòåþãàíñê
Èâàíîâî
Ëóõîâèöû
Ìîñòîëåñ
Передоз амфетамином
Ìèêñû Çàêëàäêè ×èòà
Âûáîðã
Ãóëüêåâè÷è êóïèòü Øìûã
Êèíåøìà
Ìîñêâà Òóøèíî Ñåâåðíîå
Купить закладки MDMA в Мариинске
Àëáàíèÿ
Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Àëóïêàîñïàðèâàåòñÿ
Óðäîìà
Äîñêà îáúÿâëåíèé Ðîññèè «Rusboard»
Ñàí-Ôðàíöèñêî
rekoloas op 11/10/2018

Ñèðàêóçà
Ðàáîòà: Êóðüåð, âàêàíñèè â Íàëü÷èêå
Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Âåðõíåé Ïûøìå
Çàêëàäêè ñïàéñ â Ëèïåöêå
Наркомании при употреблении препаратов конопли — Студопедия
Ìîñêâà Àêàäåìè÷åñêèé
Êóïèòü Ãàø Òîñíî
Ìîíòå-Êàðëî
Ìîñêâà Ëîñèíîîñòðîâñêèé
Семена марихуаны купить спб
Ïðîõëàäíûé (Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
Àñòðàõàíü
Ïåðìü
Ïèðàöåòàì è ôåíèáóò âìåñòå
Âàíè
Где найти галлюциногенные грибы
Çàêëàäêè ñîëè ëèïåöê
Êóïèòü mdma â Èâàíîâî
Ðîñòîâ
Ëþáåðöû
Êóïèòü îíëàéí çàêëàäêó â Èíãóøåòèÿ
rekoloas op 12/10/2018

Çàêëàäêè â ìîñêâå ëñä
Êóïèòü Ãàðèñîí Ôîðä Êàðàñóê
Ìîñêâà Íîâîêîñèíî
Ôîðóì ôåíàçåïàì
Купить амфетамин спайс
Ãàøèø â Ñåìèëóêè
Êóïèòü æèäêèé ýêñòàçè Ãâàðäåéñê
Ìîñêâà Áèáèðåâî
Êóïèòü Øèøêè àê47 â ßðîâîå
icq 8574045
Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Èçîáèëüíîì
Ýíòåîãåíû êóïèòü, äóðìàí, êàëåÿ çàêàòå÷è÷è, ìàíäðàãîðà, èáîãà
Êóïèòü çàêëàäêè LSD â Íîðèëüñêå
Áàëàêîâî
Çàêëàäêè êðèñòàëû â Çèìå
Купить Первый Белореченск
Øûìêåíò
Êóïèòü Òâåðäûé Ñïàéñ Õàáàðîâñê
Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé çàòîí
Âåíãðèÿ
Êóïèòü çàêëàäêè â Êîëîìíå
rekoloas op 12/10/2018

 êàçàõñòàíå ëåãàëèçóþò ìàðèõóàíó
Íàðêîòèêè â ïðàãå
Çàêëàäêè ñïàéñ ñêàéï
Êóïèòü Ãîâíî Áîëîòíîå
Купить Кристалы в Апатите
Ìåòàäîí â Áàéêàëüñêå
Ìöåíñê
Ôîäæà
Ñöåíàðèé: Ïîçäðàâëåíèå îò õîõëà
Купить закладки скорость в Ногинске
Êóïèòü Êîêàèí â Âèäíîå
Êîçüìîäåìüÿíñê
Ñîáèíêà
Ìîñêâà Çþçèíî
Ìîñêâà Êóðêèíî
Купить скорость в питере
Òîáîëüñê
Êóðèòåëüíàÿ ñìåñü â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
Âûðàùèâàíèå ïñèëîöèáå
Ñâåòîãîðñê êóïèòü Ãàøèø [Soft Hash]
Ìîñêâà Áóòîâî Ñåâåðíîå êóïèòü Òðèïòàìèíû
rekoloas op 12/10/2018

Ìîñêîâñêèé
Ñïàñ-Êëåïèêè
Êóïèòü Ñïàéñ Îð¸ë
Èïñîíàñ
Товары и услуги в Ессентуках, сравнить цены и купить
Ïðîäàòü ãåðîèí çàêëàäêàìè
Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Êàðãàòå
Ñïàéñ ÷åáîêñàðû
Ñïàéñ ñïá
Трамадол купить ампулы
Ìîñêâà Ðàìåíêè
Êóïèòü Ãåðîèí Ïåðâîìàéñê
Ïàôîñ
Êóïèòü çàêëàäêè àìôåòàìèí â Ñèìôåðîïîëå
Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â Êóðãàíèíñêå
Kmv13 online shop в обход
Áîð
Ãåëåíäæèê
Óðîæàéíàÿ ìàðèõóàíà
Çàêëàäêè êîêàèí â Ñîêîëå
Ïåðìü êóïèòü ãàøèø
rekoloas op 12/10/2018

Çàêëàäêè òîð áðàóçåðà
Êóðãàí áèç 45
Çàêëàäêè LSD â Êèðîâñêå
Êóïèòü ãåðîèí â Ïåðìü
Спайс в Зеленогорске
Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Íèæíåêàìñêå
Çàêëàäêè â Ñëþäÿíêå
Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Áóèíñêå
Ïëþøêè ãàøèøà
Купить марихуану в спбопетровске
Ñòîèìîñòü 1 ãðàììà ãåðîèíà
Êóïèòü MDMA Çåëåíîêóìñê
Çàêëàäêè èæåâñê
Çàðåãèñòðèðîâàòü jabber
Êóïèòü Øìàëü Êàëèíèíãðàä
Метадон в Старице
Èðëàíäèÿ
Ñòðîâîëîñ
Êòî óáèë ïàáëî ýñêîáàðà
Âëàäèêàâêàç êóïèòü çàêëàäêó Øèøêè White Widow
Äìèòðîâ
rekoloas op 12/10/2018

Ìàãíèòîãîðñê
Ãàò÷èíà
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ â Êðàñíîäàðå
Ëåêàðñòâà ñ áîëüøèì ñîäåðæàíèåì ýôåäðèíà
Трамадол купить пермь
Ñïàéñ â Çàâîäîóêîâñê
Ìîñêâà ýêñòàçè êóïèòü
Ëåãàëüíûé ýêñòàçè êóïèòü
Ïîëèóðåòàíîâûå êîëüöà
Способы курения плана
Âûêñà
Êóïèòü çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Òþìåíè
Ðåìîíò ôåíà, ñõåìà ïðèìåð ðàçáîðêè
Êóïèòü çàêëàäêè â Îñèííèêå
Ãîëèöèíî
Купить трамадол в Подгорное
Êóïèòü Ñïàéñ Õàðîâñê
Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Êà÷êàíàðå
Áèðîáèäæàí
Óëàí-Óäý êóïèòü Ìàðèõóàíà [White Widow]
Íèæíèé íîâãîðîä ýêñòàçè êóïèòü
rekoloas op 13/10/2018

Êðåì¸íêè êóïèòü óñêîðèòåëü
Íîâîñèáèðñê êóïèòü Ðàôèíàä
Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé êóïèòü Ïûëü
Êîáðèí êóïèòü êðåê
Купить Метамфетамин в Ясный
Áîëõîâ êóïèòü èíåé
Ïûòàëîâî êóïèòü Êîêñèê
Íàðòêàëà êóïèòü Ðàôèíàä
Ìàðèèíñê êóïèòü èíåé
Реагент в Снежинске
Ìàëîàðõàíãåëüñê êóïèòü óñêîðèòåëü
Áàëàõíà êóïèòü êîêàèí
Ïàðòèçàíñê êóïèòü Øìûã
Êóðèëüñê êóïèòü Ñíåã
Øèõàíû êóïèòü Øìûã
Закладки спайсы
Áåëåê êóïèòü êîêñ
Óðóñ-Ìàðòàí êóïèòü cocaine
Ïëàâñê êóïèòü óñêîðèòåëü
ßðèê êóïèòü cocaine
Ðå÷èöà êóïèòü cocaine
rekoloas op 13/10/2018

Ñîñåíñêèé êóïèòü êîêàèí
Ýðòèëü êóïèòü êîêñ
Âîòêèíñê êóïèòü cocaine
Ìåùîâñê êóïèòü Ñíåã
Как искать закладки травы
Ìîñêâà ÞÇÀÎ êóïèòü MDMA Pills
Ñî÷è êóïèòü êîêñ
Áåð¸çîâñêèé êóïèòü Áåëûé
Êîâäîð êóïèòü èíåé
Соль в омске закладки
Íèæíèé êóïèòü èíåé
Ñóñóìàí êóïèòü Êîêà
Êëèí êóïèòü Êîêñèê
Áîëîòíîå êóïèòü èíåé
Ïåòðîâñê-Çàáàéêàëüñêèé êóïèòü Ñíåã
Криминальный Воронеж лишился смотрящего
Ïëàâñê êóïèòü Ñíåã
Áîãîòîë êóïèòü Øìûã
Àðò¸ìîâñêèé êóïèòü Ñíåã
Òàòàðñê êóïèòü êîêñ
Êîïûëü êóïèòü Ïûëü
rekoloas op 13/10/2018

Çàâîëæüå êóïèòü cocaine
Áîëãàð êóïèòü èíåé
Àðçàìàñ êóïèòü Ñíåã
Æèçäðà êóïèòü óñêîðèòåëü
Купить трамадол в Красное Село
Ïåðâîìàéñê êóïèòü óñêîðèòåëü
Ìîñêâà ÑÂÀÎ êóïèòü ãèäðîïîíèêó
Þðüåâ-Ïîëüñêèé êóïèòü óñêîðèòåëü
Àëåêñàíäðîâ êóïèòü Ðàôèíàä
Стаф в Ахтубинск-7
Ñèíàéñêèé ïîëóîñòðîâ êóïèòü êîêàèí
Íàðèìàíîâ êóïèòü êîêàèí
Ìåíçåëèíñê êóïèòü êîêñ
Ìèíóñèíñê êóïèòü Êîêà
Íàëü÷èê êóïèòü Ðàôèíàä
Адреса закладок солей
Ìãëèí êóïèòü cocaine
Òåìèðòàó êóïèòü Ðàôèíàä
Ôðîëîâî êóïèòü Ïûëü
Êèíåøìà êóïèòü êîêàèí
Èãàðêà êóïèòü Êîêà
rekoloas op 13/10/2018

Êëèí êóïèòü èíåé
Øêëîâ êóïèòü cocaine
Àðò¸ìîâñêèé êóïèòü Øìûã
Øàðì-ýëü-Ìàéÿ êóïèòü Ïûëü
Купить жидкий экстази Новая Ладога
Ïîðîíàéñê êóïèòü Øìûã
Ïðîêîïüåâñê êóïèòü Ïûëü
Òîìàðè êóïèòü êîêàèí
Áîáðóéñê êóïèòü êîêñ
Зачем наркоманам нафтизин
Ãëàçîâ êóïèòü Ñíåã
Ñïàñ-Äåìåíñê êóïèòü Êîêà
Æèãóë¸âñê êóïèòü êîêàèí
Àëàòûðü êóïèòü èíåé
Âûòåãðà êóïèòü êîêñ
Псилоцибы купить
Øåíêóðñê êóïèòü Ïûëü
Ìåäûíü êóïèòü Ïûëü
Àìóðñê êóïèòü cocaine
Ñîðñê êóïèòü Áåëûé
Êðàñíîå Ñåëî êóïèòü êðåê
rekoloas op 13/10/2018

Òðóá÷åâñê êóïèòü èíåé
Ñîñíîãîðñê êóïèòü Êîêñèê
Ãîðîäîê êóïèòü Êîêà
Ìîñêâà ÑÂÀÎ êóïèòü çàêëàäêó Ãåðîèí ÐÎÇÍÈÖÀ (999 VHQ) Àôãàíèñòàí
Закладки скорости в волгограде
Êèðîâñê êóïèòü êðåê
Âåðõíåóðàëüñê êóïèòü óñêîðèòåëü
Âåðõíèé Óôàëåé êóïèòü Êîêñèê
Ìàëãîáåê êóïèòü Êîêà
Купить Амфетамин Щигры
Êðàñíîêàìñê êóïèòü Ñíåã
Íèæíåóäèíñê êóïèòü êðåê
Öèâèëüñê êóïèòü cocaine
Ïî÷èíîê êóïèòü Áåëûé
Ñëþäÿíêà êóïèòü Êîêñèê
Купить Марки в Анива
Çóåâêà êóïèòü èíåé
Ñåñòðîðåöê êóïèòü Êîêà
Íîâîêóçíåöê êóïèòü Êîêà
Ìûòèùè êóïèòü êðåê
Áàíãêîê êóïèòü Ðàôèíàä
rekoloas op 13/10/2018

Øåáåêèíî êóïèòü èíåé
Äèâíîãîðñê êóïèòü Øìûã
Êóâøèíîâî êóïèòü Ïûëü
Óñòü-Êàìåíîãîðñê êóïèòü Ñíåã
Перетяжка салона автомобиля в жуковском
Óðæóì êóïèòü Áåëûé
Ïóäîæ êóïèòü êðåê
Ñåìèëóêè êóïèòü èíåé
Ñóðñê êóïèòü èíåé
Wayaway
Þãîðñê êóïèòü èíåé
Ìãëèí êóïèòü Êîêñèê
Ýãåéñêîå ïîáåðåæüå Òóðöèè êóïèòü êðåê
Êîáðèí êóïèòü êîêàèí
Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé êóïèòü Ðàôèíàä
Как вырастить псилоцибы в домашних условиях
Òóòàåâ êóïèòü êîêàèí
Þæíîóðàëüñê êóïèòü êîêàèí
Àçîâ êóïèòü óñêîðèòåëü
Êûçûëîðäà êóïèòü èíåé
Êðåì¸íêè êóïèòü Êîêñèê
rekoloas op 14/10/2018

Èñèëüêóëü êóïèòü Øìûã
Íåâüÿíñê êóïèòü Øìûã
Êåäðîâûé êóïèòü êîêñ
Êàðà÷åâ êóïèòü èíåé
Спайс в Могоча
Ïóøêèíî êóïèòü Êîêñèê
×àâåíã êóïèòü êðåê
Ïóøêèí êóïèòü êîêàèí
Æåëåçíîãîðñê êóïèòü Ïûëü
ИРКУТСК | КУПИТЬ КАННАБИС БОШКИ МАРИХУАНУ ГАШИШ
Òàðóñà êóïèòü èíåé
×åáîêñàðû êóïèòü óñêîðèòåëü
Áðàñëàâ êóïèòü Ñíåã
Ëàèøåâî êóïèòü êîêàèí
Ñîðòàâàëà êóïèòü êîêàèí
Купить марихуана Югорск
Êàðòàëû êóïèòü óñêîðèòåëü
Êèñåë¸âñê êóïèòü êðåê
Êîñòðîìà êóïèòü Ñíåã
Ñàëàèð êóïèòü Êîêñèê
Íóâåéáà êóïèòü Ñíåã
rekoloas op 14/10/2018

Äåìèäîâ êóïèòü Ñíåã
Òðåòèé Ðèì êóïèòü èíåé
Áàðàáèíñê êóïèòü Ïûëü
Íÿíäîìà êóïèòü Êîêñèê
Экстази купить в ростове
Ïèîíåðñêèé êóïèòü êîêàèí
Ñïàñ-Êëåïèêè êóïèòü óñêîðèòåëü
Çàèíñê êóïèòü êðåê
Íîãèíñê êóïèòü Ñíåã
Купить банковскую карту на чужое имя цена
Ñíåæíîãîðñê êóïèòü êðåê
Êûøòûì êóïèòü Ñíåã
Êóøâà êóïèòü Ðàôèíàä
Ëàõäåíïîõüÿ êóïèòü Áåëûé
Ìåíäåëååâñê êóïèòü Ñíåã
Заказать спиды
Àëäàí êóïèòü óñêîðèòåëü
Êàðàñóê êóïèòü Øìûã
Ìèàññ êóïèòü cocaine
Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé êóïèòü óñêîðèòåëü
Ìåäûíü êóïèòü êîêñ
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.