Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 

13/09/2012

Oslo, 31. August

Genuanceerde ellende.

Joachim Trier, het neefje van Lars Von maakt met Oslo, 31. August een feel-badmovie, die ondanks het heftige onderwerp niet meer kan verschillen van het werk van zijn oom. Waar Lars von Trier vaak op magistrale wijze met het botte bijltje hakt, daar is Oslo, 31. August subtiel en beheerst, met een ambigu einde waar nog over nagesproken kan worden.
Joachim Trier baseerde Oslo, 31. August op het boek "Le Feu Follet" van Pierre Drieu La Rochelle, dat eerder verfilmd werd door Louis Malle. Het boek beschrijft de laatste dag van een suïcidale jongeman die nog eenmaal al zijn vrienden bezoekt. Oslo, 31. August wijkt op een aantal kernpunten af van het bronmateriaal, met voornaamste kenmerk dat hoofdpersoon Anders niet enkel suïcidaal is, maar ook een ex-drugsverslaafde is. Het afkicken in de kliniek, waarvan hij tijdelijk verlof heeft, valt hem zwaar en zijn drugsverleden blijft hem als een schaduw achtervolgen.
 
Op de dag uit de titel bezoekt probeert Anders in zijn introductiescène zelfmoord te plegen, maar dit mislukt. Vervolgens is zijn missie om zichzelf op andere gedachten te brengen en bezoekt hij een aantal mensen uit zijn verleden. Die blijken echter allemaal net zo vast te zitten als hij, in andere verslavingen en gewoontes, en kunnen hem niet helpen. Joachim Trier schetst op uiterst subtiele wijze een gehele generatie die totaal ontworteld is. Mensen die vluchten uit de relatiesleur door met hun partner te playstationen in plaats van te praten. Die genot zoeken in excessen als drugs en alcohol. Die tijdschriften volschrijven met intellectuele visies op HBO-series en videogames, maar in het dagelijks leven hun onvrede nauwelijks onder woorden weten te brengen. Het is een confronterend beeld waar veel twintigers zich in zullen herkennen, maar waar Trier geen oordeel over velt.
 
Enkel in de openingsscène toont de regisseur enige bombast, waarbij op magistrale wijze het verleden van vele Oslo'ers geschetst wordt aan de hand van stockfootage en archiefbeelden. Dit generatiebeeld, vol geluk en menselijk contact, staat in sterk contrast met de kille relaties, en de afstandelijke regiebenadering die in de rest van de film naar voren komt. Enkel op momenten waarop Anders niet praat, zoals tijdens een nachtelijk ritje op de bagagedrager van een lief meisje, komt er geluk om de hoek kijken. Op deze momenten, waarop hij geen controle uitoefent of wil uitoefenen, kan hij zich laten meevoeren. Dat de excessen van de samenleving Anders uiteindelijk te veel zijn geworden, weet Trier op uitmuntende wijze te tonen. De laatste shots van de film zijn ambigu: hoopvol of troosteloos, afhankelijk van de state of mind van de kijker.


DVD

13/09/2012

Homescreen

16:9

Noors DD 5.1

Nederlands

Plaats uw reactie

gekllokjwer op 12/10/2019

Íîâî÷åðêàññê
Ëèññàáîí
Èðàêëèîí, Ãðåöèÿ
Ìàâðèêèé
Ìûòèùè
Èíäîíåçèÿ
î. Äåðîø, Ñåéøåëû
Áàëõàø, Êàçàõñòàí
Òàëäûêîðãàí
Íîÿáðüñê
Áåíòîòà, Øðè-Ëàíêà
Îñàêà, ßïîíèÿ
Êóðñê
Áàëè-Êóòà
Áðàòñê
Òþìåíü
Ñåâåðîäâèíñê
Ïðîêîïüåâñê
gekllokjwer op 12/10/2019

Àãóàëâà-Êàñåí, Ïîðòóãàëèÿ
Íîâîñèáèðñê
Óâåðî-Àëüòî
î. Äåíèñ, Ñåéøåëû
Êîðîë¸â
Íàáåðåæíûå ×åëíû
Áèéñê
Íîâîìîñêîâñê
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
Òáèëèñè
Íóð-Ñóëòàí
Êîêøåòàó
Òåíåðèôå Ñåâåð
Òóðêåñòàí
Òåíåðèôå Þã
Òðèåñò, Èòàëèÿ
Îðåíáóðã
Òåìèðòàó, Êàçàõñòàí
gekllokjwer op 12/10/2019

Ëîìáîê
Ëÿ Ïëàíü
Þæíî-Ñàõàëèíñê
Ïåðâîóðàëüñê
Êóàëà-Ëóìïóð, Ìàëàéçèÿ
Æåëåçíîãîðñê
Áèëüáàî, Èñïàíèÿ
Ñïá
Îðøà, Áåëàðóñü
Ïõóêåò, Òàèëàíä
Òóðèí, Èòàëèÿ
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
Ñòðîâîëîñ, Êèïð
Èøãëü & Ïàöíàóíòàëü
Ñàáàäåëü, Èñïàíèÿ
Ðîäîñ
Åêàòåðèíáóðã
Àëüêàëà-äå-Ýíàðåñ, Èñïàíèÿ
gekllokjwer op 12/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 12/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 12/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 13/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 13/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 13/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 13/10/2019

×åííàè, Èíäèÿ
Ñëàâñê
Äàâëåêàíîâî
Êîêøåòàó
Ìàäðèä, Èñïàíèÿ
Êîâðîâ
Áðèä Ëå Áåí
Áàëè-×àíãó
Áîëòîí
Ëèîí, Ôðàíöèÿ
Íîâîñèáèðñê
Òîìñê
Äíî
Ïóíòà-Êàíà
Ëèêèíî-Äóë¸âî
Íîâî÷åðêàññê
Òåððàññà, Èñïàíèÿ
Ïàëüìà-äå-Ìàéîðêà
gekllokjwer op 13/10/2019

Àíäîððà-ëà-Âåëüÿ
Âüåòíàì
Ïàëüìà, Èñïàíèÿ
Ìîëîäå÷íî
Æàáèíêà
Ëå-Ìàí, Ôðàíöèÿ
Êîëîìáî, Øðè-Ëàíêà
Ñàëîíèêè, Ãðåöèÿ
Øåôôèëä
Ñåâàñòîïîëü
Êàëïèòèÿ, Øðè-Ëàíêà
Íîâîïîëîöê, Áåëàðóñü
Ðóñòàâè (Rustavi) Ãðóçèÿ
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ïðîòâèíî
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
Íîâî÷åðêàññê
Åìâà
Ñûçðàíü
gekllokjwer op 13/10/2019

Ïåðìü
Ñåâåðîäâèíñê
Ñàðàíñê Ïðîëåòàðñêèé ðàéîí
Áðàãà, Ïîðòóãàëèÿ
Ñåðôàóñ-Ôèñ-Ëàäèñ
Êîêøåòàó
Íîâîêóéáûøåâñê
Áàòàéñê
Ñòàðà-Çàãîðà, Áîëãàðèÿ
Òóðêó
Íèæíåêàìñê
Àñòðàõàíü
Êåðàëà
Áåëîóñîâî
Áåðóâåëà, Øðè-Ëàíêà
Ïàëüìà, Èñïàíèÿ
Ýêèáàñòóç
Ãðîäíî, Áåëàðóñü
gekllokjwer op 14/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Áëàãîâåùåíñê
âàæíî
gekllokjwer op 14/10/2019

âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Âåðîíà, Èòàëèÿ
âàæíî
âàæíî
Òóëà Ïðîëåòàðñêèé ðàéîí
âàæíî
âàæíî
gekllokjwer op 14/10/2019

âàæíî
âàæíî
Àõàðíåñ, Ãðåöèÿ
âàæíî
âàæíî
Åìàíæåëèíñê
×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå
âàæíî
âàæíî
Ïåíçà
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
âàæíî
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.